ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630380

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020097

รหัส SMIS 8 หลัก

196

จำนวนนักเรียน

1072630380

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 11 20 1
อนุบาล 2 7 11 18 1
รวม อนุบาล 16 22 38 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 15 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 18 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 10 25 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 83 75 158 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 99 97 196 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดโภคาราม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ศุภางค์ พิมพ์ชัย หญิง SUPANG PIMCHAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อัญชลี สมบัติเจริญ หญิง ANCHALEE SOMBATCHARERN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศรีนงค์ ศรีท้าว หญิง SRINONG lRITHAO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรัทยา สง่ากุล หญิง WARUTAYA SANGARKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จรัสศรี ตระกูลวัฒนา หญิง JARUSSRI TRAKOONVATANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประยูร กรพิพัฒน์ ชาย PRAYOON GONPIPAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรา พวงศุภวิวัฒน์ หญิง ATCHARA PUANGSUPAWIWA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ลออ รัตนปกรณ์ หญิง LAOR RATTANAPAGONE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เจริญ หอมบานเย็น ชาย ่jaruan hombanyen ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุจรรยา ผิวพิมพ์ดี หญิง SUJANYA PIVPIMDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศุภมาส นนท์แก้ว หญิง supamas nonkew ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ สระเสียงดี หญิง sudarat srasiangdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.30
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.11
ภาษาอังกฤษ 30.83
คณิตศาสตร์ 49.44
วิทยาศาสตร์ 44.57
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.28
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.13
ภาษาอังกฤษ 27.19
คณิตศาสตร์ 40.75
วิทยาศาสตร์ 38.48
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.73
ภาษาอังกฤษ 30.08
คณิตศาสตร์ 35.94
วิทยาศาสตร์ 33.44
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.44
ภาษาอังกฤษ 31.94
คณิตศาสตร์ 46.29
วิทยาศาสตร์ 41.98
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.05
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 33.50
วิทยาศาสตร์ 37.23

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดโภคาราม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 2,013,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโภคาราม
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 66,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโภคาราม
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 49,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโภคาราม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโภคาราม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 20 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโภคาราม
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 445,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโภคาราม
ลำดับที่ 7
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโภคาราม
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโภคาราม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโภคาราม
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 66,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโภคาราม
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโภคาราม
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,092,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโภคาราม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโภคาราม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด