ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630376

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020096

รหัส SMIS 8 หลัก

167

จำนวนนักเรียน

1072630376

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 5 9 14 1
อนุบาล 1 12 15 27 1
อนุบาล 2 14 10 24 1
รวม อนุบาล 31 34 65 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 8 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 61 41 102 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 92 75 167 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อนันต์ ดีขำ ชาย ANAN DEEKHAM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐภัทร รักอยู่ ชาย Natthapat Rakyu ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภาวี นาคศรีโภชน์ หญิง WIPAWEE NAKSRIPOCH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภาพร จ้อยศรีเกตุ หญิง NAPAPORN JOYSRIKET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พจนีย์ เรือนเพ็ชร หญิง POTJANEE REANPECH ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรวรรณ บัวมี หญิง WORAWAN BOURMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นิศาชล ดิษฐ์กระจัน หญิง NISACHON DITKRAJAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธัชวิญญ์ นาคเอก ชาย TACHAWIN NAK-EK ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อลิสา อาจคงหาญ หญิง ALISA ARTKONGHAN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปารวี จำปาดี หญิง PARAVEE JAMPADEE ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ หลักเพชร หญิง PENPISUT LAKPHET ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัฒนวิชญ์ นาคศรีโภชน์ ชาย PATANAWICH NAKSRIPOCH ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสรยา ออเพชร หญิง Soraya Orphet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ กลิ่นโพธิ์ หญิง TEEDARAT KRINPO ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุลีพร เส็งหลวง หญิง Chuleepron Sunglong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.00
ภาษาอังกฤษ 38.13
คณิตศาสตร์ 36.25
วิทยาศาสตร์ 41.63
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.71
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.50
ภาษาอังกฤษ 29.58
คณิตศาสตร์ 45.83
วิทยาศาสตร์ 52.67
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.25
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 47.50
วิทยาศาสตร์ 50.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.89
ภาษาอังกฤษ 53.57
คณิตศาสตร์ 44.29
วิทยาศาสตร์ 51.71
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.52
ภาษาอังกฤษ 31.73
คณิตศาสตร์ 32.69
วิทยาศาสตร์ 37.29

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน พานิชชีวะอุปถัมภ์
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 1500 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พานิชชีวะอุปถัมภ์
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พานิชชีวะอุปถัมภ์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 192 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พานิชชีวะอุปถัมภ์
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พานิชชีวะอุปถัมภ์
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พานิชชีวะอุปถัมภ์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พานิชชีวะอุปถัมภ์
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 500 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พานิชชีวะอุปถัมภ์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 390,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พานิชชีวะอุปถัมภ์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 568,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ พานิชชีวะอุปถัมภ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ พานิชชีวะอุปถัมภ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด