ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630375

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020095

รหัส SMIS 8 หลัก

90

จำนวนนักเรียน

1072630375

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 5 4 9 1
อนุบาล 1 7 2 9 1
อนุบาล 2 4 6 10 1
รวม อนุบาล 16 12 28 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 9 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 25 37 62 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 41 49 90 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย รุ่ง อ่อนอินทร์ ชาย Rung On-in ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เสาวลักษณ์ คำเพ็ง หญิง saowaluck khmpeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สารภี วีระกุล หญิง SARAPEE VERAKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อดิศร จ้อยศรีเกตุ ชาย ADISORN JOYSRIKAT ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว กัลยา จำปานิล หญิง KALAYA JUMPANIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา แก้วสะอาด หญิง JARIYA KAWSAARD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมพร สนน้อย ชาย Somporn Sonnoy ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สามารถ อาจคงหาญ ชาย Samart Ardkonghan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประยูร ขำเมธา หญิง Prayoon Khummata ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปัญณพร คงศิริ หญิง Phannaporn Kongsiri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ชูมี หญิง Kanokwan Choo-mee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญาณิกา อมรประทานพร หญิง Yanika Amornpratanporn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรา สุขสวัสดิ์ หญิง Phatchara Suksawat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.18
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 56.91
ภาษาอังกฤษ 49.55
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 47.59
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.98
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.58
ภาษาอังกฤษ 29.58
คณิตศาสตร์ 50.42
วิทยาศาสตร์ 46.58
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.70
ภาษาอังกฤษ 33.91
คณิตศาสตร์ 39.06
วิทยาศาสตร์ 49.84
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.63
ภาษาอังกฤษ 32.94
คณิตศาสตร์ 42.06
วิทยาศาสตร์ 47.00
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.28
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 33.13
วิทยาศาสตร์ 38.81

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดโคกยายเกตุ
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 52,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกยายเกตุ
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 3 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกยายเกตุ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกยายเกตุ
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกยายเกตุ
ลำดับที่ 5
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 3 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกยายเกตุ
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกยายเกตุ
ลำดับที่ 7
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 2 เมตร
ยาว 3 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกยายเกตุ
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 49,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 80 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกยายเกตุ
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกยายเกตุ
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,717,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโคกยายเกตุ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโคกยายเกตุ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด