ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630394

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020094

รหัส SMIS 8 หลัก

53

จำนวนนักเรียน

1072630394

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 5 3 8 1
อนุบาล 1 2 5 7 1
อนุบาล 2 4 3 7 1
รวม อนุบาล 11 11 22 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 0 3 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 16 15 31 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 27 26 53 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านรางโพธิ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว สุวัฒนา วรรณา หญิง SUWATTANA WANNA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาเลียม สาโรจน์ หญิง MALEAM SAROD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย ชำนาญอักษร ชาย SURACHAI CHAMNANUKSRON ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อดิเรก นิลเปี่ยม ชาย Adireak Nilpiam ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บุญเอื้อ สุขมาก ชาย ฺีืBunear Sukmak นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วาริน แซ่เตียว หญิง Warin Sataw ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุวดี แยกผิวผ่อง หญิง ํYuwadee Yaekpiwpong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 64.80
ภาษาอังกฤษ 52.00
คณิตศาสตร์ 62.00
วิทยาศาสตร์ 52.60
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.75
ภาษาอังกฤษ 33.75
คณิตศาสตร์ 55.00
วิทยาศาสตร์ 41.75
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.13
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 60.00
วิทยาศาสตร์ 43.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.88
ภาษาอังกฤษ 52.50
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 43.50
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.00
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 23.25

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านรางโพธิ์
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 11 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านรางโพธิ์
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 42,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านรางโพธิ์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านรางโพธิ์
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านรางโพธิ์
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 2 เมตร
ยาว 7 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านรางโพธิ์
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านรางโพธิ์
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 364 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านรางโพธิ์
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 202,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านรางโพธิ์
ลำดับที่ 9
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 4,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 1 เมตร
ยาว 3 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านรางโพธิ์
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านรางโพธิ์
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านรางโพธิ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านรางโพธิ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด