ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630393

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020093

รหัส SMIS 8 หลัก

84

จำนวนนักเรียน

1072630393

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 4 9 1
อนุบาล 2 6 5 11 1
รวม อนุบาล 11 9 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 9 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 33 31 64 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 44 40 84 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดปทุมวนาราม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธนชาติ ธนวีรเทศ ชาย THANACHART THANAWIRATEIGHT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พิกุล ศิริวงค์ หญิง PHIKUL SIRIWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รจนา รักน้อย หญิง ROJANA RAKNOI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิมล โพธิ์วิจิตต์ หญิง Wanwimon phowijit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พลวัฒน์ สุขเรือน ชาย PHONLAWAT SUKRUEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณภัทรารัตน์ จักกภูมิ หญิง NAPUTRARUT JUGGAPHOOM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลิสา ช้างเขียว หญิง Marisa Changkhiao ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย กิตติศักดิ์ แก้วหลวง ชาย KITTISAK KAEWLUANG นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วิภาวนี อรรถานิธี หญิง ViPANEE AUDTANITEE ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมพร ปทุมสูตร หญิง PATUMPRON PATUMSOOT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัชฌ์นัน มีเนตรทิพย์ หญิง VARATCHANAN MEENETTIP ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.04
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.17
ภาษาอังกฤษ 48.33
คณิตศาสตร์ 61.25
วิทยาศาสตร์ 53.67
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.86
ภาษาอังกฤษ 32.14
คณิตศาสตร์ 54.29
วิทยาศาสตร์ 37.57
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.17
ภาษาอังกฤษ 31.15
คณิตศาสตร์ 45.38
วิทยาศาสตร์ 41.12
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.23
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 42.50
วิทยาศาสตร์ 38.92
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.69
ภาษาอังกฤษ 40.63
คณิตศาสตร์ 46.25
วิทยาศาสตร์ 49.28

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดปทุมวนาราม
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 1000 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมวนาราม
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมวนาราม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2505
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดปทุมวนาราม
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดปทุมวนาราม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดปทุมวนาราม
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 800 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมวนาราม
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมวนาราม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดปทุมวนาราม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดปทุมวนาราม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด