ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630392

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020092

รหัส SMIS 8 หลัก

162

จำนวนนักเรียน

1072630392

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 11 16 1
อนุบาล 2 10 9 19 1
รวม อนุบาล 15 20 35 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 14 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 65 62 127 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 80 82 162 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง พัฒนีพร ทองลิ้ม หญิง pattaneeporn thonglim ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุวิมล พราหมสกุล หญิง Suwimon Pamsakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำทิพย์ ปิ่นแก้ว หญิง NAMTHIP PINKEAL ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กมล นาคอ่วม ชาย KAMOL NAKOUM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บุญรักษ์ สีเหลือง หญิง BOONRUG SRILUNG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จินดาวรรณ นาคอ่วม หญิง JINDAWAN NAKOUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อริศรา เมฆฉาย หญิง ARISARA MAKECHAY ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระวัฒน์ สว่างศรี ชาย WEERAWAT SAWANGSRI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ สอนจำปา ชาย Amnat SonChampa นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว จิราภรณ์ ไกรเทพ หญิง JIRAPORN KRAITHEP ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำเริญ จิตบรรจง ชาย chumruen jitbanjong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.15
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.85
ภาษาอังกฤษ 30.67
คณิตศาสตร์ 36.35
วิทยาศาสตร์ 39.23
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.30
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.23
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 28.75
วิทยาศาสตร์ 31.41
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.90
ภาษาอังกฤษ 25.88
คณิตศาสตร์ 37.06
วิทยาศาสตร์ 37.56
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.40
ภาษาอังกฤษ 33.96
คณิตศาสตร์ 42.92
วิทยาศาสตร์ 36.63
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.84
ภาษาอังกฤษ 29.08
คณิตศาสตร์ 30.79
วิทยาศาสตร์ 40.61

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเขาชานหมาก
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเขาชานหมาก
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาชานหมาก
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาชานหมาก
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 794,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาชานหมาก
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 49,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาชานหมาก
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 235,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาชานหมาก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาชานหมาก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด