ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630391

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020091

รหัส SMIS 8 หลัก

241

จำนวนนักเรียน

1072630391

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 20 12 32 1
อนุบาล 2 12 12 24 1
รวม อนุบาล 32 24 56 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 20 15 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 14 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 16 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 11 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 16 32 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 104 81 185 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 136 105 241 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ตรีเพชร มากระจัน ชาย TREEPECH MAKRAJAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นฤวรรณ เกษสงคราม หญิง Naluevan Gatesongkram ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมจิตร์ อุ่นศิริ หญิง SOMCHIT OUNSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นรินี หงษ์ทอง หญิง NARINEE HONGTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิทยา แผนสมบูรณ์ ชาย WITTAYA PANSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา อินทร์พลับ หญิง KANJANA INPUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปรางทิพย์ ศรีจันดี หญิง Prangtip Srijandee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภร ศรีบัวทอง หญิง Suporn Sribuathong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พชรวรรษ มากระจัน ชาย Phatcharawat Makrajan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย บรรพจน์ จันทร์ทอง ชาย Ban Phot Chan Thong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จันทร์ธณา เจริญวัย หญิง Chanthana Charouenwai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อมรรัตน์ ชุมนุมเพชรทอง หญิง Amornrat Choomnoomphetthong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.52
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.33
ภาษาอังกฤษ 27.60
คณิตศาสตร์ 37.29
วิทยาศาสตร์ 40.23
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.09
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.90
ภาษาอังกฤษ 27.98
คณิตศาสตร์ 30.19
วิทยาศาสตร์ 37.79
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.64
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 40.40
วิทยาศาสตร์ 39.52
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.11
ภาษาอังกฤษ 38.42
คณิตศาสตร์ 38.82
วิทยาศาสตร์ 40.20
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.55
ภาษาอังกฤษ 30.29
คณิตศาสตร์ 25.96
วิทยาศาสตร์ 30.17

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านจรเข้สามพัน
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านจรเข้สามพัน
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 890,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านจรเข้สามพัน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านจรเข้สามพัน
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านจรเข้สามพัน
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านจรเข้สามพัน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,243,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านจรเข้สามพัน
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านจรเข้สามพัน
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านจรเข้สามพัน
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านจรเข้สามพัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านจรเข้สามพัน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด