ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630373

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020090

รหัส SMIS 8 หลัก

108

จำนวนนักเรียน

1072630373

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 4 7 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 7 8 15 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 1 7 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 31 25 56 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 6 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 7 17 1
รวมทั้งหมด 19 18 37 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 57 51 108 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดจันทราวาส

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมบัติ กาบแก้ว ชาย SOMBAT KABKAEW ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มานิตย์ ทิพย์สภาพกุล หญิง MANIT THIPSAPHAPKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญสม กัณฑสังข์ ชาย BOONSOM KANTHASUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารินทร์ กาบแก้ว หญิง WARIN JABJAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นพพร ขาวประเสริฐ ชาย NOPPORN KHAOPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิสิทธิ์ นนท์แก้ว ชาย PISIT NONKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณา มากระจัน หญิง SUWANNA MAKRAJUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นฤมล นนท์แก้ว หญิง Naruemon Nonkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาวดี เชียงทอง หญิง Supavadee Chiangtong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิชชญาญ์ ภัทรกุลพิศุทธิ์ หญิง Pichaya Pattarakunpisut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล เสือเมือง หญิง ืnarumon suemumeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นวลจันทร์ ลีสุขสาม หญิง Nuanjan Leesuksam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิศารัตน์ รักอู่ หญิง Nisarat Rug-Ou ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประทีป แสงทองดี ชาย Prateep Saengtongdee ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสาข์ ทับศรี หญิง Wanwisa Tabsee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชรัตน์ คูหามณีโชติ หญิง Kotcharat Kuhamaneechot ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มลธิชา ฉิมวัย หญิง Monticha Chimwai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิกา จุ้ยเสียงเพราะ หญิง Nuntika Juisiangpor ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญคนิต ทิพย์สภาพกุล ชาย ฺBoonkanit Tipsapapkug ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภร์ชัย จันทร์ดี ชาย Suphachai Jandee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัฐศรัณย์ ธรรมวิชิต ชาย Mr.Russarun Thumawichit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.06
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.50
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 46.88
วิทยาศาสตร์ 43.13
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.28
ภาษาอังกฤษ 31.11
คณิตศาสตร์ 38.89
วิทยาศาสตร์ 37.11
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.65
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 44.67
วิทยาศาสตร์ 35.17
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.32
ภาษาอังกฤษ 39.64
คณิตศาสตร์ 40.71
วิทยาศาสตร์ 41.36
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.25
ภาษาอังกฤษ 28.64
คณิตศาสตร์ 42.27
วิทยาศาสตร์ 39.14

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.75
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.25
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 27.20
วิทยาศาสตร์ 31.75
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.60
ภาษาอังกฤษ 24.13
คณิตศาสตร์ 20.53
วิทยาศาสตร์ 27.73
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.41
ภาษาอังกฤษ 23.53
คณิตศาสตร์ 25.88
วิทยาศาสตร์ 32.35
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.57
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 16.00
วิทยาศาสตร์ 26.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 37,456.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 265,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 273,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 99 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 235,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 400 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 435,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 758,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 99 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจันทราวาส
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 134,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 33 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดจันทราวาส

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดจันทราวาส

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด