ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630372

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020089

รหัส SMIS 8 หลัก

82

จำนวนนักเรียน

1072630372

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 8 13 1
อนุบาล 2 8 2 10 1
รวม อนุบาล 13 10 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 8 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 3 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 30 29 59 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 43 39 82 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
สิบเอก สุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร ชาย SURASIT CHAMNAN-AKSORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประสิทธิ์ โพธิ์ทอง ชาย PRASIT PHOTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ยุพิน พงษ์เพ็ง หญิง YUPIN PHONGPENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นพวรรณ ศรีทองดี หญิง NOPPAWAN SRITHONGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รสสุคนธ์ จันทร์มณี หญิง ROSSUKON JANMANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เกสร เรืองโรจน์ หญิง Kesorn Ruangrot ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุพล ทองเหม ชาย Anupon Thongham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ไอลดา หงษ์เวียงจันทร์ หญิง Ailada Hongwiangjun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ รักน้อย หญิง Wanpen Raknoy เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.11
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.89
ภาษาอังกฤษ 36.94
คณิตศาสตร์ 47.78
วิทยาศาสตร์ 38.06
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.92
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 48.75
วิทยาศาสตร์ 42.38
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.75
ภาษาอังกฤษ 25.36
คณิตศาสตร์ 33.21
วิทยาศาสตร์ 38.68
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.38
ภาษาอังกฤษ 35.31
คณิตศาสตร์ 39.38
วิทยาศาสตร์ 38.19
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.00
ภาษาอังกฤษ 27.29
คณิตศาสตร์ 25.42
วิทยาศาสตร์ 33.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 33 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 2,456,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 270 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสามัคคีธรรม
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 56 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสามัคคีธรรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสามัคคีธรรม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด