ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630370

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020088

รหัส SMIS 8 หลัก

139

จำนวนนักเรียน

1072630370

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 5 10 1
อนุบาล 2 6 11 17 1
รวม อนุบาล 11 16 27 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 18 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 15 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 12 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 10 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 44 68 112 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 55 84 139 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดยางยี่แส

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง อารีวัลย์ จำปานิล หญิง Areewon Jumpanin ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิรัฐวรรณ แผนสมบูรณ์ หญิง Jirattawon Phansomboon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปรยา เคนผาพงศ์ หญิง PORAYA KENPAPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประภัสสร แจ้งโพธิ์ หญิง PRAPASSORN CHAENGPHO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุดใจ หมดทุกข์ หญิง SUDJAI MODTUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อโนชา ขาวประเสริฐ หญิง ANOCHA KAWPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ หมดทุกข์ ชาย Narong Modtuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ศิษย์ฤาษี หญิง Wasana Sitvuesee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนตรา แก้ววิชิต หญิง MONTRA KAEWWICHIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เสนาะ สำแดงเดช ชาย Sanor Samdangdet ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.00
ภาษาอังกฤษ 33.33
คณิตศาสตร์ 37.00
วิทยาศาสตร์ 43.57
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.86
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.41
ภาษาอังกฤษ 29.38
คณิตศาสตร์ 30.94
วิทยาศาสตร์ 39.34
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.12
ภาษาอังกฤษ 28.61
คณิตศาสตร์ 37.22
วิทยาศาสตร์ 46.47
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.16
ภาษาอังกฤษ 35.33
คณิตศาสตร์ 41.17
วิทยาศาสตร์ 40.12
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.74
ภาษาอังกฤษ 31.44
คณิตศาสตร์ 35.19
วิทยาศาสตร์ 39.94

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดยางยี่แส
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดยางยี่แส
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 877,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางยี่แส
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 371,117.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางยี่แส
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 22,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางยี่แส
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดยางยี่แส
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 890,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางยี่แส
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 540,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 25 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางยี่แส
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดยางยี่แส
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดยางยี่แส
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,777,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางยี่แส
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 389,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางยี่แส
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดยางยี่แส

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดยางยี่แส

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด