ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630278

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020087

รหัส SMIS 8 หลัก

270

จำนวนนักเรียน

1072630278

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 12 22 1
อนุบาล 2 14 17 31 1
รวม อนุบาล 24 29 53 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 20 12 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 18 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 9 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 7 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 13 28 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 93 67 160 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 4 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 13 27 1
รวมทั้งหมด 32 25 57 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 149 121 270 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบางบอน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สรวิศ ทนุการ ชาย SORAVIS TANUKARN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุญยาพร สีหะวงษ์ หญิง Boonyaphorn Sihawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ช่อมณฑา บุญชอบ หญิง CHOMONTA BUNCHOB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุขสันต์ แสงดาว ชาย SUKSUN SANGDOW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เรวัต ดอนจินดา ชาย RAWAT DONJINDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีย์ ดอนจินดา หญิง SUREE DONJINDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปฎาสิริ วุฒิวิชาภรณ์ หญิง PADASIRI WUTTIWICHAPOR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีรัตน์ สอาดเอี่ยม หญิง AREERAT SAARDAIUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พาสิณีย์ โสภา หญิง PASINEE SOPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐา ทองอิสาณ หญิง Nattha Thong-isan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ ภู่ด้าย หญิง Pornthip Poodai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเนตร พึ่งจะแย้ม หญิง Khuannaate Phuengjayaem ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชนินทร์ สุขสำราญ ชาย Chanin Suksamran ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ธัญนันท์ บุญทศ หญิง Thunyanun Boonthot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โอรัญ สุวรรณภูมิ หญิง Orun Suwannaphoom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา ชื่นอารมณ์ หญิง Apinya Chuenarom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วินัย กงกำปั่น ชาย Winai Kongkampan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปิยาภรณ์ เปี่ยมสุกไส หญิง Piyaporn Peamsuksai ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.66
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.79
ภาษาอังกฤษ 36.88
คณิตศาสตร์ 31.07
วิทยาศาสตร์ 43.21
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.95
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.39
ภาษาอังกฤษ 32.32
คณิตศาสตร์ 35.71
วิทยาศาสตร์ 42.96
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.75
ภาษาอังกฤษ 26.31
คณิตศาสตร์ 33.81
วิทยาศาสตร์ 39.57
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.75
ภาษาอังกฤษ 32.97
คณิตศาสตร์ 35.58
วิทยาศาสตร์ 45.23
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.99
ภาษาอังกฤษ 27.61
คณิตศาสตร์ 27.83
วิทยาศาสตร์ 39.85

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.86
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.00
ภาษาอังกฤษ 27.27
คณิตศาสตร์ 21.05
วิทยาศาสตร์ 31.64
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.39
ภาษาอังกฤษ 28.07
คณิตศาสตร์ 21.57
วิทยาศาสตร์ 29.57
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.57
ภาษาอังกฤษ 24.86
คณิตศาสตร์ 24.38
วิทยาศาสตร์ 34.48
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.14
ภาษาอังกฤษ 26.86
คณิตศาสตร์ 15.43
วิทยาศาสตร์ 26.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 972,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,278,970.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 25 เมตร
ยาว 35 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 8
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 250 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 35 เมตร
ยาว 65 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,208,970.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1,378,670.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 4,031,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางบอน
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 25 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบางบอน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบางบอน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด