ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630283

รหัส Obec 6 หลัก

41

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020086

รหัส SMIS 8 หลัก

757

จำนวนนักเรียน

1072630283

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 30 46 2
อนุบาล 2 28 26 54 2
รวม อนุบาล 44 56 100 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 35 67 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 31 67 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 46 28 74 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 38 39 77 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 32 32 64 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 37 29 66 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 221 194 415 12
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 53 44 97 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 40 29 69 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 40 36 76 2
รวมทั้งหมด 133 109 242 7
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 398 359 757 23

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง จุฑามาส คล้ายสุบรรณ หญิง JUTHAMAS KLAYSUBUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เรวดี ซ้อนเพชร หญิง Ravadee Sonpach ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว แสงดาว แก้วสระแสน หญิง SAENGDOW KAEWSRASAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤติยา เพชรธำมรงค์ หญิง Krittiya Phettammarong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา ทองสุกใส ชาย PANYA THONGSUKSAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นภาวรรณ ศรีกงพาน หญิง NAPAWAN SRIKONGPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นริสา พรมหมื่นไวย์ หญิง NARISA PROMMUEANWAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทิมา ทองสุกใส หญิง JANTIMA THONGSUKSAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สาลินี พละเลิศ หญิง SALINEE PALALERD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลี วิเชียรศรี หญิง MALEE WICHIANSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วัลย์วิสา แจ้งสว่าง หญิง WANWISA CHAENGSAWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐหทัย เนตรพระ หญิง NATHATHAI NATEPRA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดิศร เนตรพระ ชาย ADISORN NATEPRA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัมพร แสงดี หญิง UMPORN SANGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิชุดา บัวแจงงาม หญิง WICHUDA BUAJANGNGARM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุคนธ์ สุขสุวรรณ หญิง SUKON SUKSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีรัตน์ วงษ์บุญส่ง หญิง SRIRAT WONGBUNSONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วราภรณ์ สีดำนิล หญิง WARAPORN SEEDUMNIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญเลิศ แสงดี ชาย BOONLERT SANGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัชฌาน์ เที่ยงธรรม หญิง NADCHAR THIANGTUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว แววตา วิเศษสิงห์ หญิง WAEWTA WISADSING ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เทพนม ปัตลา ชาย TEPPANOM PATTALA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุริยะ คนสูงดี ชาย SURIYA KHONSOONGDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ผุสดี เหลี่ยมดี หญิง PUSADEE LIUMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาภรณ์ ช่างเรือนกุล หญิง ARPORN CHANGRUANKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ฝันฟ้า ปัตลา หญิง FHUNFAR PATTALA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรอนงค์ เชาว์ไวพจน์ หญิง ONANONG CHAOWAIPOJ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร ระย้าทอง หญิง Wannaporn Rayathong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี รุ่งชีวัน หญิง Anchalee Rungchiwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณิติยา พรมดี หญิง Nitiya Phromdee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อุสุมา เชิดฉาย หญิง USUMA CHEADCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิเกษินี แจ่มบูชา หญิง Wikesinee Jamboocha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ พลเสน ชาย Kitiphong Ponsen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงพร มูลละออง หญิง Duangporn Moonla-ong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมเกียรติ เสถียรอินทร์ ชาย SOMKEAT SATEANIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ แสงหิรัญ ชาย NARONG SANGHIRUN ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ฉกรรจ์ พูลสวัสดิ์ ชาย CHAKAN PULLSAWAT นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กัลยกร ศรีบุญเรือง หญิง Kanyakorn Sriboonruang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สำราญ รัตนปัญญา หญิง Samran Ratanapanya ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย พรชัย ชูชื่น ชาย PHONCHAI CHUCHEUN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักรนันทน์ รอดทัดทาน ชาย SAKKRANAN RODTHADTHAN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.79
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 58.22
ภาษาอังกฤษ 40.38
คณิตศาสตร์ 44.38
วิทยาศาสตร์ 46.68
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.58
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.97
ภาษาอังกฤษ 27.61
คณิตศาสตร์ 37.97
วิทยาศาสตร์ 41.74
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.34
ภาษาอังกฤษ 32.30
คณิตศาสตร์ 34.76
วิทยาศาสตร์ 40.21
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.18
ภาษาอังกฤษ 32.83
คณิตศาสตร์ 37.57
วิทยาศาสตร์ 40.51
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.68
ภาษาอังกฤษ 27.45
คณิตศาสตร์ 35.27
วิทยาศาสตร์ 37.30

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.04
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.85
ภาษาอังกฤษ 27.91
คณิตศาสตร์ 28.31
วิทยาศาสตร์ 36.89
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.56
ภาษาอังกฤษ 29.06
คณิตศาสตร์ 23.88
วิทยาศาสตร์ 32.41
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.78
ภาษาอังกฤษ 27.72
คณิตศาสตร์ 29.18
วิทยาศาสตร์ 35.36
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.72
ภาษาอังกฤษ 29.30
คณิตศาสตร์ 26.16
วิทยาศาสตร์ 29.62

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 362,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ ร.ย.304/43
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 193,406.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 3
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 319,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1,036,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 302 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ ร.ย.304/43
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 193,406.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 2,548,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 21 เมตร
ยาว 36 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 5,945,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 526 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ ร.ย.304/43
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 193,406.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 16
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 72,760.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 6,458,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 16 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 18
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ลำดับที่ 19
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่าไชย(ประชานุกูล)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่าไชย(ประชานุกูล)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด