ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630284

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020085

รหัส SMIS 8 หลัก

91

จำนวนนักเรียน

1072630284

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 2 6 1
อนุบาล 1 5 2 7 1
อนุบาล 2 3 7 10 1
รวม อนุบาล 12 11 23 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 7 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 4 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 38 30 68 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 50 41 91 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านประทุนทอง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ครรชิต ปานมุณี ชาย Kunchit Panmunee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐดนัย มูลเมือง ชาย Natdanai Mulmuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คามภีร์ ปัญสมคิด หญิง KAMPEE PANSOMKID ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วนิดา ภายใน หญิง WANIDA PAINAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายจิต วงษ์ขวัญเมือง หญิง SAICHIT WONGKWANMUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ผกามาศ แยกผิวผ่อง หญิง PAKAMAL YEAKPIWPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ โรจนวิเชียร หญิง Thipsukon Rojchanawichian ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอก สามเพชรเจริญ ชาย AEK SAMPHETCHAROEN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิชุดา บูรณะสุวรรณ หญิง Vichuda Buranasuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐปภัสร์ สุโขทัย หญิง Natpaphat Sukothai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชามญธุ์ อิศรางกูร์ ณ อยุธยา หญิง Pichamon Issarangkura na ayuthaya ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ บุญช่วย หญิง Manirat Boonchuai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.60
ภาษาอังกฤษ 38.25
คณิตศาสตร์ 61.00
วิทยาศาสตร์ 46.70
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.42
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 55.83
วิทยาศาสตร์ 35.71
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.05
ภาษาอังกฤษ 34.55
คณิตศาสตร์ 35.45
วิทยาศาสตร์ 32.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.98
ภาษาอังกฤษ 38.86
คณิตศาสตร์ 33.64
วิทยาศาสตร์ 40.59
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.52
ภาษาอังกฤษ 28.64
คณิตศาสตร์ 27.73
วิทยาศาสตร์ 28.39

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านประทุนทอง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านประทุนทอง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านประทุนทอง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านประทุนทอง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านประทุนทอง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านประทุนทอง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 383 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านประทุนทอง
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 860,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 59 เมตร
ยาว 89 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านประทุนทอง
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 17 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านประทุนทอง
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านประทุนทอง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,660,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านประทุนทอง
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านประทุนทอง
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านประทุนทอง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านประทุนทอง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด