ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630308

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020082

รหัส SMIS 8 หลัก

191

จำนวนนักเรียน

1072630308

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 7 5 12 1
อนุบาล 1 7 7 14 1
อนุบาล 2 11 12 23 1
รวม อนุบาล 25 24 49 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 10 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 5 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 62 45 107 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 8 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 11 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
รวมทั้งหมด 14 21 35 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 101 90 191 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดเขาพนมนาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริ หญิง CHAYANID SUPASETSIRI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะดา อดทนดี หญิง Miss Piyada Odtondee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ ออระเอียม ชาย Pairot Orraeam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นาตยา กล้าหาญ หญิง Miss Nattaya Klaharn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันดี หาญกุดเลาะ ชาย WANDEE HANKUDLOR ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุวิชชา หอละเอียด ชาย Suwitcha Horraead ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เนตรนภา ยิ้มยวน หญิง Netnapha Yimyuan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราพร ฟ้าเฟื่องวิทยากุล หญิง JIRAPORN PHAPHUANGWITTAYAKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา การเกตุ หญิง Suchada Karakad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลดา สวยค้าข้าว หญิง Chollada Suaykakaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุพัฒน์ กลัดน้อย ชาย supat gladnoy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล พลอยสว่าง หญิง Miss Sasiwimon PLoysawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ ประคองรักษ์ หญิง MisAmornrat prakongrak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุพจน์ จันทร์อินทร์ ชาย Suphot Junin นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย นิพนธ์ บำรุงเวช ชาย Niphon Bumrungvech ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุไวย๊ะ ยูฮันนัน หญิง SUWAIYAH YUHANNAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมลรัตน์ ณ ถลาง หญิง SUMONRUT NA TALANG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.31
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.63
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 32.19
วิทยาศาสตร์ 40.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.49
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.36
ภาษาอังกฤษ 25.42
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 34.44
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.00
ภาษาอังกฤษ 21.82
คณิตศาสตร์ 29.55
วิทยาศาสตร์ 32.59
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.34
ภาษาอังกฤษ 25.31
คณิตศาสตร์ 26.88
วิทยาศาสตร์ 30.63
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.13
ภาษาอังกฤษ 25.97
คณิตศาสตร์ 27.78
วิทยาศาสตร์ 29.50

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.60
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.60
ภาษาอังกฤษ 23.20
คณิตศาสตร์ 22.40
วิทยาศาสตร์ 28.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.80
ภาษาอังกฤษ 27.60
คณิตศาสตร์ 16.00
วิทยาศาสตร์ 29.20
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.50
ภาษาอังกฤษ 25.25
คณิตศาสตร์ 28.50
วิทยาศาสตร์ 32.50
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.73
ภาษาอังกฤษ 27.40
คณิตศาสตร์ 25.09
วิทยาศาสตร์ 30.05

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดเขาพนมนาง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 3.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพนมนาง
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเขาพนมนาง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพนมนาง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเขาพนมนาง
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเขาพนมนาง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเขาพนมนาง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเขาพนมนาง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพนมนาง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพนมนาง
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเขาพนมนาง
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเขาพนมนาง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเขาพนมนาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด