ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630309

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020081

รหัส SMIS 8 หลัก

104

จำนวนนักเรียน

1072630309

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 7 7 14 1
อนุบาล 1 9 5 14 1
อนุบาล 2 4 3 7 1
รวม อนุบาล 20 15 35 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 29 24 53 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 0 1 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 2 8 1
รวมทั้งหมด 11 5 16 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 60 44 104 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดพรสวรรค์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง นิภารัตน์ ศรีสำราญ หญิง NIPARAT SRISAMRAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรนุช อุปวรรณ หญิง WORANUCH AUPPAVAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ออม ใจซื่อ ชาย AOM JAISUE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารมย์ ธาราเสาวรภย์ หญิง AROM THARASAOWAROP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศรีบังอร ต๊ะปาง หญิง SRIBANGORN THAPANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีระวัฒน์ ต๊ะปาง ชาย TEERAWAT THAPANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จำเริญ พันธุเณร หญิง JUMREAN PUNTHUNEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา มนต์ประสิทธิ์ชัย หญิง PANUDDA MONPRASITCHAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชาพัฒน์ พงษ์คำพันธ์ หญิง Nichapat Pongkompan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อารีวัลย์ นาคมี หญิง AREEWAN NAKMEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมกริช สังขรัตน์ ชาย Komkrit Sangkarat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอนก ชาติทอง ชาย ANEK CHATTONG นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.20
ภาษาอังกฤษ 52.50
คณิตศาสตร์ 47.00
วิทยาศาสตร์ 54.40
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.86
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.55
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 36.82
วิทยาศาสตร์ 40.73
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.81
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 31.25
วิทยาศาสตร์ 37.71
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.36
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 39.05
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.34
ภาษาอังกฤษ 33.44
คณิตศาสตร์ 33.13
วิทยาศาสตร์ 31.13

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40.80
ภาษาอังกฤษ 23.20
คณิตศาสตร์ 27.52
วิทยาศาสตร์ 33.60
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.40
ภาษาอังกฤษ 24.80
คณิตศาสตร์ 23.20
วิทยาศาสตร์ 30.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.00
ภาษาอังกฤษ 32.00
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 28.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.56
ภาษาอังกฤษ 32.00
คณิตศาสตร์ 23.11
วิทยาศาสตร์ 27.83

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 390,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ พิเศษ 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 270,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 27 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2508
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 1,778,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 270,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 38 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 432 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 14
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 102,001.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 75 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 15
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 233,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดพรสวรรค์
ลำดับที่ 16
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดพรสวรรค์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดพรสวรรค์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด