ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630312

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020079

รหัส SMIS 8 หลัก

158

จำนวนนักเรียน

1072630312

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 6 15 1
อนุบาล 2 7 5 12 1
รวม อนุบาล 16 11 27 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 12 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 10 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 53 49 102 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
รวมทั้งหมด 17 12 29 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 86 72 158 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองจิก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว หทัยชนก เปียรักษา หญิง Hathaichanok Piaruksa ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา แก้วสระแสน หญิง SUWANNA Kaewsrasan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กุลวดี ศรีมาลานนท์ หญิง koonlawadee Srimalanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อภิญญา รักเพียร หญิง apinya rukpeaun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุนทรี นาคประเสริฐ หญิง Soontaree Nakprasaid ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง แสงดาว ศรีชมเชย หญิง SANGDOWN SRICHOMCHEY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญชู เก็งสุวรรณ ชาย BOONCHOO KANGSUWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา ม่วงลัพธ์ หญิง KANCHANA MAUNGLAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มนทิรา นาคลำภา หญิง MONTHIRA NAKLUMPA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย สระทองยอด ชาย Somchai Sathongyod ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นิลุบล รูปหมอก หญิง Nilubol Roopmog ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลลักษณ์ เบ้าหนองบัว หญิง wilailuck baonongbua ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติรัตน์ เกียรติศักดิ์กำธร หญิง Titirat kiattisakkamtorn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุรีรัตน์ มากระจัน หญิง sureerut makachun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพร ดวงเดช หญิง Penporn daungdech ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรอริญช์ ฤทธิ์เดช หญิง Aonarin Ritdet ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร ปลอดภัย หญิง Sasithorn Plodpuy ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ โสมนัส หญิง Pornthip Somanut ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.20
ภาษาอังกฤษ 38.67
คณิตศาสตร์ 38.00
วิทยาศาสตร์ 46.93
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.73
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.31
ภาษาอังกฤษ 30.19
คณิตศาสตร์ 29.62
วิทยาศาสตร์ 39.15
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.63
ภาษาอังกฤษ 37.88
คณิตศาสตร์ 32.31
วิทยาศาสตร์ 36.27
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.58
ภาษาอังกฤษ 42.50
คณิตศาสตร์ 30.42
วิทยาศาสตร์ 39.96
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.99
ภาษาอังกฤษ 46.94
คณิตศาสตร์ 33.89
วิทยาศาสตร์ 34.92

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.50
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 41.25
ภาษาอังกฤษ 27.25
คณิตศาสตร์ 29.00
วิทยาศาสตร์ 30.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.38
ภาษาอังกฤษ 25.54
คณิตศาสตร์ 22.15
วิทยาศาสตร์ 32.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.25
ภาษาอังกฤษ 26.75
คณิตศาสตร์ 27.00
วิทยาศาสตร์ 36.50
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.57
ภาษาอังกฤษ 30.29
คณิตศาสตร์ 21.43
วิทยาศาสตร์ 24.46

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองจิก
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 550,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 140 เมตร
ยาว 80 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิก
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 149,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 57 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิก
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิก
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,269,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิก
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 477,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิก
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิก
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 998,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิก
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 134,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิก
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 610,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองจิก
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองจิก
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 1,820,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองจิก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองจิก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด