ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630310

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020078

รหัส SMIS 8 หลัก

147

จำนวนนักเรียน

1072630310

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 5 4 9 1
อนุบาล 1 7 7 14 1
อนุบาล 2 15 9 24 1
รวม อนุบาล 27 20 47 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 6 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 50 50 100 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 77 70 147 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองกระทู้

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ขวัญชัย บัวงาม ชาย KHWANCHAI BUANGAM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กฤษณา เชื้องาม หญิง Kritsana Choungam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี โพธิ์พันธุ์ หญิง SUMALEE PHONPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภา ทัศนสุวรรณ หญิง SUPA TASANASUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนูญ วงษ์วันดี ชาย MANOON WONGVUNDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อมลวรรณ ดอกชะเอม หญิง AMOLWON DOKCHAAEM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ พลีดี ชาย somsak pildi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิ่งแก้ว นพคุณ หญิง Kingkaew Noppakhun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ พรหมบุญสุข หญิง Jutamat Phombunsuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้อมพร ส่ำประเสริฐ หญิง Aueamphon sampasoed ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทิพวรรณ เอี่ยมศรี หญิง Thippawan Iemsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ฉลาก ม่วงลัพธ์ ชาย chalak muanglap ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพงศ์ เทพพันธุ์ ชาย Juckapong Tappan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.79
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.16
ภาษาอังกฤษ 40.92
คณิตศาสตร์ 52.11
วิทยาศาสตร์ 44.97
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.26
ภาษาอังกฤษ 29.71
คณิตศาสตร์ 33.82
วิทยาศาสตร์ 40.32
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.73
ภาษาอังกฤษ 26.17
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 39.37
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.89
ภาษาอังกฤษ 33.95
คณิตศาสตร์ 29.47
วิทยาศาสตร์ 35.87
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.32
ภาษาอังกฤษ 31.39
คณิตศาสตร์ 27.22
วิทยาศาสตร์ 32.53

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 1
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 3,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 2 เมตร
ยาว 3 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 835,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 14 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,777,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 11
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 160 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 35 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 270,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 16
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 500,250.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกระทู้
ลำดับที่ 17
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองกระทู้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองกระทู้

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด