ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630305

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020077

รหัส SMIS 8 หลัก

123

จำนวนนักเรียน

1072630305

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 7 10 1
อนุบาล 2 11 10 21 1
รวม อนุบาล 14 17 31 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 7 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 13 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 11 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 43 49 92 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 57 66 123 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พจน ทาหนองบัว ชาย PHOT THANONGBUA ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กัมพล ดีกาว ชาย KAMPOL DEEKAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธีร์มาภัสร์ สามงามแสน หญิง Theemaphat samngamsean ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง น้ำเพชร ผิวงาม หญิง ์NSMPHET PHIWNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัณณิตา ฤทธิ์ชัย หญิง Phannita Ritchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนันต์ธนา สามพุ่มพวง หญิง Anantana Sampumpoung ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐวรรณ หนูอ้น หญิง ์๊Nutthawan Noo-on ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา แร่มี หญิง sunisa raemee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารินทร์ อ่ำโต หญิง ื์Narin Amto ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.39
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.11
ภาษาอังกฤษ 39.17
คณิตศาสตร์ 46.11
วิทยาศาสตร์ 52.67
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.48
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.25
ภาษาอังกฤษ 30.50
คณิตศาสตร์ 33.00
วิทยาศาสตร์ 41.35
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.73
ภาษาอังกฤษ 33.75
คณิตศาสตร์ 37.08
วิทยาศาสตร์ 38.96
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.08
ภาษาอังกฤษ 33.89
คณิตศาสตร์ 32.78
วิทยาศาสตร์ 35.28
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.18
ภาษาอังกฤษ 31.43
คณิตศาสตร์ 38.21
วิทยาศาสตร์ 35.27

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 1
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 6,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 5000 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 5000 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 282,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 9
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 7 เมตร
ยาว 600 เมตร
ลึก 4 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 4 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 11
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,514,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 16
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 22 เมตร
ยาว 13 เมตร
ลึก 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,901,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 7 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 18
ประเภท บ่อน้ำตื้น
แบบ อื่น ๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2500
งบประมาณ 1,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 19
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 25 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 20
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 6 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 21
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 22
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 125 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 23
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 585,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 24
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 22 เมตร
ยาว 13 เมตร
ลึก 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 25
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 1,980,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ลำดับที่ 26
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด