ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630307

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020076

รหัส SMIS 8 หลัก

110

จำนวนนักเรียน

1072630307

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 6 11 1
อนุบาล 2 8 9 17 1
รวม อนุบาล 13 15 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 11 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 37 45 82 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 50 60 110 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสะพังกร่าง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ชูเกษม โกมุทธิยานนท์ หญิง CHUKACHEM KOMUTTIYANON ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว แก้วใจ ยอดสมุทร หญิง Kaeojai ััYodsamut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์สิทธิ์ แก้วสระแสน ชาย SAKSIT KAWESASAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันดี จรเข้ หญิง JANDEE JORAKHE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญใจ บุญลือ หญิง KHUANJAI BOONLUE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลูกเกตุ ภูษาทอง หญิง LOOKKAT PHUSATONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรีนาถ ศรัทธาผล หญิง SRINAT SATARPHON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทศวรรณ สีเหลือง หญิง Tasawan Seelung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปภัสรา เพ็ชรศรี หญิง Papassara Petsre ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.35
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.24
ภาษาอังกฤษ 30.59
คณิตศาสตร์ 36.76
วิทยาศาสตร์ 42.26
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.50
ภาษาอังกฤษ 27.83
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 46.13
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.23
ภาษาอังกฤษ 23.53
คณิตศาสตร์ 32.35
วิทยาศาสตร์ 40.47
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.75
ภาษาอังกฤษ 25.75
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 42.50
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.13
ภาษาอังกฤษ 24.06
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 34.25

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสะพังกร่าง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 335,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะพังกร่าง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะพังกร่าง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 3,850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 4 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะพังกร่าง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2508
งบประมาณ 58,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะพังกร่าง
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 41,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะพังกร่าง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะพังกร่าง
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะพังกร่าง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสะพังกร่าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสะพังกร่าง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด