ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630306

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020075

รหัส SMIS 8 หลัก

188

จำนวนนักเรียน

1072630306

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 11 27 1
อนุบาล 2 9 13 22 1
รวม อนุบาล 25 24 49 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 17 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 11 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 16 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 10 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 66 73 139 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 91 97 188 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ หญิง SOPA WONGNAKPHET ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว โชติรส ไกรกิจการ หญิง Chotirot Kaikitchakan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิริยา วงษ์มา หญิง Wariya Wongma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เพิ่มพล ศรีเพ็ชร ชาย PERMPON SRIPHET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จงรัก เย็นใจดี ชาย JONGRAK YENJAIDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรฉัตร มูลละออง หญิง MAYURACHAT MOONLA-ONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาวัลย์ ศรีเพชร หญิง Sudawan Sripetch ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อานุภาพ งามบุญรอด ชาย Anuphap Ngamboonrod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เกวลี บัวแดง หญิง Kawalee Beaudang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชไมพร หล่ออุดมทรัพย์ หญิง CHAIMAIPHON LOAUDOMSAP ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ อินทองน้อย หญิง Saowaluck Inthongnoi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.30
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.56
ภาษาอังกฤษ 31.00
คณิตศาสตร์ 35.20
วิทยาศาสตร์ 40.36
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.23
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.02
ภาษาอังกฤษ 25.21
คณิตศาสตร์ 36.88
วิทยาศาสตร์ 39.63
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.26
ภาษาอังกฤษ 31.11
คณิตศาสตร์ 34.81
วิทยาศาสตร์ 34.57
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.51
ภาษาอังกฤษ 33.61
คณิตศาสตร์ 33.61
วิทยาศาสตร์ 36.69
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.13
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 27.00
วิทยาศาสตร์ 35.69

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 43.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 43.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์
ลำดับที่ 4
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 6 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 50.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 819,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 26
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองโพธิ์
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 9.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองโพธิ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองโพธิ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด