ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630287

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020074

รหัส SMIS 8 หลัก

104

จำนวนนักเรียน

1072630287

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 3 11 1
อนุบาล 2 6 10 16 1
รวม อนุบาล 14 13 27 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 9 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 38 39 77 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 52 52 104 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว วันเพ็ญ คุ้มโต หญิง WANPHEN KUMTO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธงชัย เกิดสำราญ ชาย THONGCHAI KAEDSAMRAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุรัต ศรีจันทร์อ่อน ชาย SURAT SRIJANTRON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว หฤทัย หมอนวดดี หญิง ็Haruethai Hmornuaddee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัมพวัน วิงเวียน หญิง Ampawan Vingvean ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มีนา แก้วกุดสิน หญิง Meena Kaewkudsin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเภา รอดผุย ชาย Sampao Rodpui ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กชพร ชาติเมืองปัก หญิง Kochchaporn Chatmuangpak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวรรณ กรรณเทพ หญิง Noppawan Kunnathep ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.00
ภาษาอังกฤษ 25.94
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 41.38
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.03
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.00
ภาษาอังกฤษ 27.75
คณิตศาสตร์ 38.50
วิทยาศาสตร์ 40.85
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.76
ภาษาอังกฤษ 33.50
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 37.25
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.21
ภาษาอังกฤษ 28.89
คณิตศาสตร์ 31.11
วิทยาศาสตร์ 38.56
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.04
ภาษาอังกฤษ 29.79
คณิตศาสตร์ 37.08
วิทยาศาสตร์ 39.60

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดใหม่เพชรรัตน์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 1,600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่เพชรรัตน์
ลำดับที่ 2
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 350 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่เพชรรัตน์
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่เพชรรัตน์
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดใหม่เพชรรัตน์
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 134,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่เพชรรัตน์
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดใหม่เพชรรัตน์
ลำดับที่ 7
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 48,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดใหม่เพชรรัตน์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 480 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่เพชรรัตน์
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่เพชรรัตน์
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 70 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดใหม่เพชรรัตน์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดใหม่เพชรรัตน์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด