ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630286

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020073

รหัส SMIS 8 หลัก

169

จำนวนนักเรียน

1072630286

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 8 15 1
อนุบาล 2 6 5 11 1
รวม อนุบาล 13 13 26 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 13 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 10 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 12 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 38 52 90 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 9 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 5 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 12 18 1
รวมทั้งหมด 27 26 53 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 78 91 169 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดรางกร่าง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เอกชัย ศรีกงพาน ชาย Aekkachai Srikongphan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิลเนตร ท้วมพงษ์ หญิง Ninned Thoumphong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปาริชาต สมใจ หญิง PARICHAT SOMJAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง เพชรดา เนตรผง หญิง PHETRADA NETPHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ฐปนี สำเนียงล้ำ หญิง THAPANI SAMNIANGLAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จารึก สุขสวัสดิ์ หญิง ๋JARUK SUKSAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว มีน เกียรติสำรอง หญิง MEEN Kiattisumrong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐพงษ์ เทศทอง ชาย ์ีNUTTHAPONG TESTONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เภกะนันท์ พุกะนัดด์ หญิง Phekanun Phukanud ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวพร ใจตรง หญิง Yaowaporn jaithong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติกานต์ บุญเกิด หญิง Thitikan Boonkerd ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิชญา เดชชาย หญิง Apichaya Dechchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร ดอนม่วง หญิง Siriporn Donmuang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปิยะ จงรอบคอบ ชาย Piya Jongropkop ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิน แร่มี ชาย Sutin Reamee ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ยุพาวรรณ ใจตรง หญิง Yupawan Jaithong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนพรรณ ทองไหลรวม หญิง Kanjanaphan Thonglairoum ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.94
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.18
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 31.18
วิทยาศาสตร์ 39.68
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.47
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.13
ภาษาอังกฤษ 24.84
คณิตศาสตร์ 30.31
วิทยาศาสตร์ 30.66
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.35
ภาษาอังกฤษ 23.00
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 34.27
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.15
ภาษาอังกฤษ 29.13
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 36.68
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.58
ภาษาอังกฤษ 26.53
คณิตศาสตร์ 25.28
วิทยาศาสตร์ 31.01

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48.77
ภาษาอังกฤษ 29.08
คณิตศาสตร์ 23.57
วิทยาศาสตร์ 29.69
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.86
ภาษาอังกฤษ 25.14
คณิตศาสตร์ 20.86
วิทยาศาสตร์ 29.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.00
ภาษาอังกฤษ 20.67
คณิตศาสตร์ 23.67
วิทยาศาสตร์ 36.17
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.33
ภาษาอังกฤษ 23.33
คณิตศาสตร์ 20.67
วิทยาศาสตร์ 25.83

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดรางกร่าง
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางกร่าง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 119,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางกร่าง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 694,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางกร่าง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 836,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางกร่าง
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 214,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 72 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางกร่าง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางกร่าง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางกร่าง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางกร่าง
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 66 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางกร่าง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดรางกร่าง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดรางกร่าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดรางกร่าง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด