ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630285

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020072

รหัส SMIS 8 หลัก

143

จำนวนนักเรียน

1072630285

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 5 12 1
อนุบาล 2 14 16 30 1
รวม อนุบาล 21 21 42 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 60 41 101 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 81 62 143 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดไผ่ขาด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ศิริลักษณ์ คนใหญ่บ้าน หญิง sirilug knonyualban ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาภาพัชร์ ถั่วทอง หญิง arphaphat thuathong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ หญิง Rungrut Arunsangsilp ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นพรัตน์ มิ่งมีสุข หญิง nopparat mingmeesook ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญนำ จันทร์โอกุล ชาย BOONNUM JUNOGUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งรัตน์ ผิวเผือด หญิง RUNGRAT PHEWPHUED ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณีต บูรณะกนก หญิง PRANEET BURANAKANOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจรัตน์ ศรีวัชรพงศ์ หญิง benjarut sriwwatcharapong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันทนา คนสูููงดี หญิง nunthana khonsoongdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นาฎอนงค์ ศรีวิเชียร หญิง Nadanong Sriwichain ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลัดดาวัลย์ บุญส่งดี หญิง LADDAWAN BOONSONGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐากูล กองม่วง ชาย ืnatthakun kongmoung นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิภาดา วงศ์เปี่ยมทรัพย์ หญิง Wipada Wongpiamsup ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฝน ปั้นยิ้ม หญิง namfon panylm ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.86
ภาษาอังกฤษ 27.86
คณิตศาสตร์ 28.57
วิทยาศาสตร์ 37.57
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.87
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 61.00
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 37.00
วิทยาศาสตร์ 42.03
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.75
ภาษาอังกฤษ 27.36
คณิตศาสตร์ 32.78
วิทยาศาสตร์ 48.08
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.30
ภาษาอังกฤษ 40.25
คณิตศาสตร์ 30.50
วิทยาศาสตร์ 40.60
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.43
ภาษาอังกฤษ 31.36
คณิตศาสตร์ 33.64
วิทยาศาสตร์ 39.89

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 36 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 6,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 66 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 11
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 159,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดไผ่ขาด
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 387,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดไผ่ขาด

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดไผ่ขาด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด