ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630319

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020071

รหัส SMIS 8 หลัก

37

จำนวนนักเรียน

1072630319

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 3 5 1
อนุบาล 2 2 1 3 1
รวม อนุบาล 4 4 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 3 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 2 3 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 9 20 29 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 13 24 37 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดย่านซื่อ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ภรณพรรษ นวกวงค์ หญิง Pornnaput Nawagawong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัมพร บัวผัน หญิง AMPORN BUAPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปภาดา เชื้อฉำ่หลวง หญิง Paphada Chueachamluang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งรัตน์ ช้างป่าดี หญิง Rungrat Changpadee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล สุตโต หญิง SUWIMON SHUTTO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 58.40
ภาษาอังกฤษ 32.00
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 45.90
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.52
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.88
ภาษาอังกฤษ 26.56
คณิตศาสตร์ 36.88
วิทยาศาสตร์ 41.09
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.16
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 35.63
วิทยาศาสตร์ 39.06
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.83
ภาษาอังกฤษ 30.83
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 37.17
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.50
ภาษาอังกฤษ 39.38
คณิตศาสตร์ 28.75
วิทยาศาสตร์ 31.63

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดย่านซื่อ
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดย่านซื่อ
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดย่านซื่อ
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 96 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดย่านซื่อ
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 158,565.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดย่านซื่อ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดย่านซื่อ
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดย่านซื่อ
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดย่านซื่อ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดย่านซื่อ
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดย่านซื่อ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดย่านซื่อ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด