ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630332

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020070

รหัส SMIS 8 หลัก

91

จำนวนนักเรียน

1072630332

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 3 8 1
อนุบาล 2 1 5 6 1
รวม อนุบาล 6 8 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 44 33 77 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 50 41 91 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พิสิฐษ์ แก่นทอง ชาย Pisit Kantong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พนิดา แสงพันตา หญิง PANIDA SAENGDANTA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริวรรณ อยู่เกิด หญิง SIRIWAN YUKERD ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วรรณดี ชูจิต หญิง Wandee Choujit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ จอมทะรักษ์ หญิง Waraporn Jomtaruk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันเฉลิม รูปสูง ชาย Wanchalrem Roopsoong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร แย้มกลีบบัว หญิง Wilaiphon Yaemklipbbua ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภารวี ทับทิม หญิง Suparawee Thapthim ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิริพร พงศ์รักษา หญิง Siriporn Phongraksa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรินทร์ ธรรมศรี หญิง Surin Thammasri ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญยืน วาดโคกสูง หญิง Khwanyuen Watkhoksung นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.80
ภาษาอังกฤษ 43.00
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 42.55
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.82
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.29
ภาษาอังกฤษ 33.39
คณิตศาสตร์ 36.43
วิทยาศาสตร์ 42.07
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.44
ภาษาอังกฤษ 30.62
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 43.38
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.75
ภาษาอังกฤษ 28.18
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 38.36
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.43
ภาษาอังกฤษ 30.71
คณิตศาสตร์ 35.36
วิทยาศาสตร์ 34.52

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,834,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 375,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 96,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 15 เมตร
ยาว 25 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 1,134,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 45 เมตร
ยาว 53 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 27,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 722,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ลำดับที่ 10
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด