ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630331

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020069

รหัส SMIS 8 หลัก

83

จำนวนนักเรียน

1072630331

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 4 8 1
อนุบาล 1 1 1 2 1
อนุบาล 2 5 2 7 1
รวม อนุบาล 10 7 17 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 7 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 34 32 66 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 44 39 83 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดลาดประทุมทอง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ขวัญเรือน พละวงษ์ หญิง Kwuanruan Palawong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มานิตา เขาแก้ว หญิง MANITA KHOKAEW ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อลิษา มณีอินทร์ หญิง ALISA MANEEIN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลักษมณ เย็นมาก หญิง LAKSAMON YENMAK ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพา สระทองขอ หญิง PIMPA SRATHONGKOR ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา สนธิเณร หญิง SUKANYA SONTHINEN ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สมพิศ บุญวงษ์ ชาย SOMPIT BOONVONG ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารมณ์ บุญวงษ์ หญิง AROM BOONVONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เรไร สติภา หญิง Lalai Stipa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เก้าแสน น่วมสีนวน ชาย KAOSEAN NUAMSINUAN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ พุฒซ้อน หญิง HATHAIRAT PHUSORN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เรไร สติภา หญิง RERAI SATIPA ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลชนก สิงห์โตทอง หญิง KAMONCHANOK SINGTOTHONG ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.60
ภาษาอังกฤษ 41.25
คณิตศาสตร์ 44.00
วิทยาศาสตร์ 47.80
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.83
ภาษาอังกฤษ 31.11
คณิตศาสตร์ 56.11
วิทยาศาสตร์ 50.67
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.23
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 43.60
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.75
ภาษาอังกฤษ 42.08
คณิตศาสตร์ 35.83
วิทยาศาสตร์ 48.17
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.08
ภาษาอังกฤษ 30.83
คณิตศาสตร์ 38.89
วิทยาศาสตร์ 40.03

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดลาดประทุมทอง
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 109,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 67 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดลาดประทุมทอง
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดลาดประทุมทอง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดลาดประทุมทอง
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดลาดประทุมทอง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 16 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดลาดประทุมทอง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 66 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดลาดประทุมทอง
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดลาดประทุมทอง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดลาดประทุมทอง
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดลาดประทุมทอง
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 333,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดลาดประทุมทอง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดลาดประทุมทอง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,688,241.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดลาดประทุมทอง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดลาดประทุมทอง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด