ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630330

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020067

รหัส SMIS 8 หลัก

83

จำนวนนักเรียน

1072630330

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 5 9 1
อนุบาล 2 3 2 5 1
รวม อนุบาล 7 7 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 6 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 38 31 69 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 45 38 83 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว อัจฉรา สอาดเอี่ยม หญิง Atchara Saardearm ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญา สูรโรคา หญิง KANYA SUNROKHA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ดารณี ไตรยสุทธิ์ หญิง DARANEE TRAIYASUD ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์ ชาย WIROJ YUVANICHANONT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมถวิล พิมทอง หญิง SOMTAWIN BHIMTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มานิตย์ กมลสัจจะ ชาย Manit Kamolsadja ช่างสีชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วรวลัญช์ เดชรุ่ง หญิง Worawaran Dechrung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วัชรี สังข์เสือโพธิ์ หญิง WATCHAREE Sangsuapho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศริทร กลิ่นเกษร หญิง SARITHORN GLINKESON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มาลา ศรีราจันทร์ หญิง Mala Srerajan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นภัส ทับอาษา หญิง ฺNannapat Tuparsa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา มุสิจะ หญิง Chittima Musicha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.77
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 57.09
ภาษาอังกฤษ 39.09
คณิตศาสตร์ 59.55
วิทยาศาสตร์ 52.36
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.70
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.82
ภาษาอังกฤษ 29.09
คณิตศาสตร์ 46.36
วิทยาศาสตร์ 46.36
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.93
ภาษาอังกฤษ 30.91
คณิตศาสตร์ 46.82
วิทยาศาสตร์ 46.14
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.71
ภาษาอังกฤษ 34.81
คณิตศาสตร์ 41.92
วิทยาศาสตร์ 49.00
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.25
ภาษาอังกฤษ 36.04
คณิตศาสตร์ 40.42
วิทยาศาสตร์ 51.46

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.204/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,225,330.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,778,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1,330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 66 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 36 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสว่างอารมณ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสว่างอารมณ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด