ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630329

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020066

รหัส SMIS 8 หลัก

193

จำนวนนักเรียน

1072630329

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 2 13 1
อนุบาล 2 12 12 24 1
รวม อนุบาล 23 14 37 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 12 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 10 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 5 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 67 49 116 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 7 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 6 16 1
รวมทั้งหมด 23 17 40 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 113 80 193 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง นันทยา ใจตรง หญิง NANTAYA CHAITRONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วัฒนา สาลีงาม หญิง WATTANA SALEENGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วนิดา ใจยั่งยืน หญิง WANIDA JAIYANGYUEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิรินภา เรือนทองดี หญิง SIRINAPA RUEANTHONGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กรรณิการ์ เมฆฉาย หญิง KANNIKA MAKECHAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร แตงโต หญิง SASITHORN TANGTO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมศรี เสียงเพราะดี หญิง SOMSRI SIANGPROHDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แฉล้ม ช่างเรือนงาม หญิง CHALAM CHANGRUEANNGA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มานิตย์ เมฆฉาย ชาย MANIT MAKECHAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชโลธร สังข์เสืิอโพธิ์ หญิง CHALOTORN SUNGSUEPO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุชญา รอดเชียงล้ำ หญิง SUCHAYA RODCHIANGLAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลฉัตร ละม้ายเมือง หญิง kamonchat ramaimueng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิลาวัลย์ ขาวสอาด หญิง pilawan khaosa-ard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต. วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล ชาย Wachirawich Piphatjarernkul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.60
ภาษาอังกฤษ 30.88
คณิตศาสตร์ 38.50
วิทยาศาสตร์ 46.18
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.20
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.43
ภาษาอังกฤษ 26.79
คณิตศาสตร์ 45.36
วิทยาศาสตร์ 51.86
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.62
ภาษาอังกฤษ 31.33
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 44.90
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.75
ภาษาอังกฤษ 29.33
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 34.37
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.08
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 33.50
วิทยาศาสตร์ 34.70

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 53.43
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 22.40
วิทยาศาสตร์ 38.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.13
ภาษาอังกฤษ 25.25
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 35.50
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.00
ภาษาอังกฤษ 28.29
คณิตศาสตร์ 22.86
วิทยาศาสตร์ 38.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 70.00
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 28.80
วิทยาศาสตร์ 29.20

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 68,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,684,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 86 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 93,850.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 2,292,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 382,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,716,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 12
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 98,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.204/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 420,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด