ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630327

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020065

รหัส SMIS 8 หลัก

100

จำนวนนักเรียน

1072630327

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 6 15 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 13 10 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 42 35 77 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 55 45 100 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชาตรี โพธิกุล ชาย CHATREE POTHIKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สันธณีย์ เนียมเพราะ หญิง Santhanee Neamproh ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ยุพิน วารีรัตน์ หญิง YUPIN WAREERAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สำรวม ผลิเจริญสุข หญิง SUMROUM PLICHARUENSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมณฑา พูลกำลัง หญิง SUMONTA POOLKUMLUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชบาร์ โพธิกุล หญิง CHABA POTHIKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ขวัญชัย ผลิเจริญสุข ชาย KHWANCHAI PLICHARUENSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัมพวัน ทรัพย์มาก หญิง Aumphawan Sapmak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกาญจน์ ชาวสวน หญิง Nuttakarn Chawsuan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร ยอดวิถี หญิง Sasithorn Yortwithi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ธนกร ครุฑใจกล้า ชาย Thanakorn Krutjaikla ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนทรี บุญมี หญิง Sunthree Bunmee ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุรพงษ์ หงษ์โต ชาย Surapong Hongto จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 66.00
ภาษาอังกฤษ 41.67
คณิตศาสตร์ 61.00
วิทยาศาสตร์ 49.80
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.77
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.44
ภาษาอังกฤษ 30.47
คณิตศาสตร์ 52.19
วิทยาศาสตร์ 48.97
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.52
ภาษาอังกฤษ 32.19
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 39.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.45
ภาษาอังกฤษ 35.23
คณิตศาสตร์ 41.82
วิทยาศาสตร์ 44.59
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.70
ภาษาอังกฤษ 38.64
คณิตศาสตร์ 43.64
วิทยาศาสตร์ 44.20

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 120 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 95,850.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 2,034,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 311,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 47,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 14 เมตร
ยาว 40 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 281,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 840,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 120 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 114,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด