ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630321

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020064

รหัส SMIS 8 หลัก

281

จำนวนนักเรียน

1072630321

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 12 20 1
อนุบาล 2 15 11 26 1
รวม อนุบาล 23 23 46 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 9 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 14 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 12 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 6 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 87 61 148 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 11 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 14 34 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 10 26 1
รวมทั้งหมด 52 35 87 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 162 119 281 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ ชาย SOMRID PEWBUAKUM ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นางสาว กัญชริญา ม่วงน้อย หญิง Kanchariya Muangnoy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โยธิน ผานิจ ชาย yothin panig ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา หงษ์โต ชาย PREECHA HONGTO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มาลิสา กลิ่นเกษร หญิง MALISA KLINGASORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นที เทียนสมบูรณ์ ชาย NATEE THIANSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นิคม นิรมาณ ชาย NIKOM NIRAMARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เนาวรัตน์ ใจเที่ยงกุล หญิง NAOWARAT JAJTIENGKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพดี โชติพันธุ์ หญิง YUPADEE CHOTIPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรังสรรค์ ใจเที่ยงกุล ชาย NARANGSAN JAJTIENGKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันทา น้อยแก้ว หญิง WANTA NOIKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมิทธิ์ บุปผา ชาย smith buppha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ต่อศักดิ์ จันทร์เจริญ ชาย TORSAK CHANCHAROEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรุตติ รัตโนสถ ชาย NIRUTTI RUTANOSOD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วุฒิชัย สวิพันธุ์ ชาย WATTICHAI SAWIPHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฎฐา ใจสุข หญิง Nattha Jaisuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัฐฐพงษ์ ห่วงประโคน ชาย Ratthapong Haungprakon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐติการณ์ ถือมั่น หญิง Nuttigarn Thuman ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัชรากร ดอนหว่างไพร หญิง Autcharakorn Donwangprai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.32
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.74
ภาษาอังกฤษ 49.76
คณิตศาสตร์ 49.84
วิทยาศาสตร์ 47.26
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.56
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.50
ภาษาอังกฤษ 37.07
คณิตศาสตร์ 44.31
วิทยาศาสตร์ 50.26
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.76
ภาษาอังกฤษ 31.63
คณิตศาสตร์ 31.00
วิทยาศาสตร์ 37.23
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.78
ภาษาอังกฤษ 38.37
คณิตศาสตร์ 33.85
วิทยาศาสตร์ 43.69
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.15
ภาษาอังกฤษ 31.58
คณิตศาสตร์ 27.00
วิทยาศาสตร์ 36.18

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.45
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 51.50
ภาษาอังกฤษ 32.70
คณิตศาสตร์ 26.60
วิทยาศาสตร์ 34.10
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.57
ภาษาอังกฤษ 28.11
คณิตศาสตร์ 19.78
วิทยาศาสตร์ 29.78
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.00
ภาษาอังกฤษ 26.67
คณิตศาสตร์ 30.13
วิทยาศาสตร์ 39.47
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.74
ภาษาอังกฤษ 32.00
คณิตศาสตร์ 26.26
วิทยาศาสตร์ 34.04

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 13 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 2,070,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 749,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,510,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 2,537,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 157,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 87 เมตร
ยาว 129 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 39,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 2,535,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทองประดิษฐ์
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดทองประดิษฐ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดทองประดิษฐ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด