ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630322

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020063

รหัส SMIS 8 หลัก

139

จำนวนนักเรียน

1072630322

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 5 9 1
อนุบาล 2 9 8 17 1
รวม อนุบาล 13 13 26 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 5 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 15 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 9 23 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 62 51 113 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 75 64 139 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ทศพร รุ่งแสง ชาย TOSSAPORN ROONGSANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อรรถพล พึ่งพานิช ชาย Atthaphon Phuengphanit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญดาว พูลสำราญ หญิง Khwandao Phoonsamran ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกาญจน์ เล็กประยูร หญิง Kanokkarn Lekprayoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สำอางค์ เกิดโภคา ชาย Samang Koedphokha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเนา ชูประพันธ์ ชาย SAMNAO CHOOPHRAPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกฤตา สว่างใจธรรม หญิง SUPALUCK SAWANGJAITAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรภา พักเรือนดี หญิง SURAPA PAGRUNDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นราธิป ถาวรวงษ์ หญิง Naratip Thavonvong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา แตงดี หญิง Sukanya Teangdi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมิตตา เจริญหอม หญิง Sumitta Charoenhom อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.41
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 58.55
ภาษาอังกฤษ 33.41
คณิตศาสตร์ 56.36
วิทยาศาสตร์ 50.55
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.82
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.11
ภาษาอังกฤษ 35.56
คณิตศาสตร์ 60.28
วิทยาศาสตร์ 51.83
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.08
ภาษาอังกฤษ 30.96
คณิตศาสตร์ 43.08
วิทยาศาสตร์ 40.12
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.83
ภาษาอังกฤษ 31.81
คณิตศาสตร์ 42.78
วิทยาศาสตร์ 39.42
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.48
ภาษาอังกฤษ 21.50
คณิตศาสตร์ 40.50
วิทยาศาสตร์ 25.88

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดใหม่พิบูลย์ผล
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่พิบูลย์ผล
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดใหม่พิบูลย์ผล
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดใหม่พิบูลย์ผล
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดใหม่พิบูลย์ผล
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดใหม่พิบูลย์ผล
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่พิบูลย์ผล
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 18 เมตร
ยาว 48 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดใหม่พิบูลย์ผล

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดใหม่พิบูลย์ผล

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด