ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630277

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020062

รหัส SMIS 8 หลัก

47

จำนวนนักเรียน

1072630277

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 0 1 1
อนุบาล 2 6 0 6 1
รวม อนุบาล 7 0 7 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 1 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 27 13 40 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 34 13 47 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดท่าจัด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ณธกร ทองนทพรรณ ชาย natakorn tongnotphon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง หนึ่งฤทัย พระสุทา หญิง Neungretuy prasuta ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กนกพร ดอนงาม หญิง kanokporn donngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิ สรวยล้ำ หญิง mali salvailam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญัฐญา จิ๋วเชื้อพันธุ์ หญิง natthaya chiwchueapham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นาวิน เรืองขจร ชาย ์NAWIN RENGKAJON นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กาญจนา เอี่ยมสะอาด หญิง kanjana iamsaard ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา จำปาศักดิ์ หญิง WASSANA JUMPASAK ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.57
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.86
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 37.14
วิทยาศาสตร์ 41.93
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.67
ภาษาอังกฤษ 22.92
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 42.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.25
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 41.38
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.88
ภาษาอังกฤษ 24.58
คณิตศาสตร์ 34.17
วิทยาศาสตร์ 26.58
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.63
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 26.75

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดท่าจัด
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 157,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่าจัด
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 1,386,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 210 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าจัด
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 104,469.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าจัด
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 3,072,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าจัด
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าจัด
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าจัด
ลำดับที่ 7
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 4 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าจัด
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าจัด
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 822,539.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 13 เมตร
ยาว 27 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าจัด
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 59 เมตร
ยาว 89 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าจัด
ลำดับที่ 11
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 3,243,280.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่าจัด

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่าจัด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด