ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630276

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020061

รหัส SMIS 8 หลัก

163

จำนวนนักเรียน

1072630276

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 6 14 1
อนุบาล 2 8 12 20 1
รวม อนุบาล 16 18 34 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 16 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 10 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 65 64 129 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 81 82 163 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
ว่าที่ร้อยตรี สมเดช เรืองขจร ชาย SOMDET RUANGKAJORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยิ่งลักษณ์ อินทร์ทองขาว หญิง Yingluk Inthongkhow ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง นัยนา เรืองขจร หญิง Naiyana Raungkajorn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นัยนา เอี่ยมประเสริฐ หญิง ์Naiyana Aeyamparsert ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล อดทน หญิง Sasiwimon Otthon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แคทรียา อภิเดช หญิง Kattareeya Aphidech ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล สาระยิ่ง ชาย Natthaphon Saraying ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรวรรณ แก้วมี หญิง Orawan Kaewmee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิศาชล รัตนสุวรรณชัย หญิง ์Nisachon Rattanasuwanchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปกิตตา ยาบาจิ หญิง Pakitta Yabaji ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพิมล พยอมศรี หญิง Penpimon Payomsri ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐศิยา ชาวเนื้อดี หญิง ์Natsiya Chaonuedi ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัญญา เฉลิมสุข ชาย Sanya Chaluamsuk นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.32
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.24
ภาษาอังกฤษ 33.97
คณิตศาสตร์ 40.59
วิทยาศาสตร์ 35.03
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.42
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.69
ภาษาอังกฤษ 27.88
คณิตศาสตร์ 32.31
วิทยาศาสตร์ 48.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.89
ภาษาอังกฤษ 33.61
คณิตศาสตร์ 38.33
วิทยาศาสตร์ 53.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.87
ภาษาอังกฤษ 35.77
คณิตศาสตร์ 31.54
วิทยาศาสตร์ 45.58
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.68
ภาษาอังกฤษ 32.95
คณิตศาสตร์ 32.73
วิทยาศาสตร์ 45.36

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 408,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 2
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 140 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 9
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ พ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 24 เมตร
ยาว 24 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 261,682.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2499
งบประมาณ 302,195.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 1,600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 13,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 2 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 15
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 16
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 63,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลวัดดงตาล
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลวัดดงตาล

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลวัดดงตาล

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด