ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630324

รหัส Obec 6 หลัก

34

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020060

รหัส SMIS 8 หลัก

743

จำนวนนักเรียน

1072630324

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 34 33 67 2
อนุบาล 2 36 45 81 3
รวม อนุบาล 70 78 148 5
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 41 40 81 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 48 50 98 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 48 49 97 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 66 46 112 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 43 44 87 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 58 62 120 3
รวม ประถมศึกษาปีที่ 304 291 595 20
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 374 369 743 25

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมชาย บุญชอบ ชาย SOMCHAI BUNCHOB ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฒน์ เพ็ชรศรี ชาย Thanawat Phetsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปวัณนัทธ์ ทับทอง หญิง Pawannat Thabthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เนาวรัตน์ บุญประเทศ หญิง Naowvarat Bunprathet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ ลัดดากุล หญิง Amornrat Laddakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา พวงศิลป์ หญิง Sukanya Puangsin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รสธร พันธ์เพชร หญิง ROSATHON PHUNPHET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภุชงค์ พันธ์เพชร ชาย PUCHONG PHUNPHET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศรีประภา ปรางสร หญิง SRIPRAPA PRANGSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง โสภา นาคแก้ว หญิง SOPA NAKKEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาศ กิจสวัสดิ์ หญิง BENJAMAT GITSAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เต็มนภา รุ่งวิริยะวงศ์ หญิง TEMNAPA RUNGWIRIYAWON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุนัย วงศ์ทอง ชาย SUNAI WONGTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เยาวภา ผิวขำทองดี หญิง YAOWAPA PHEWKHUMTHONGDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง แพรวพรรณ์ ทองมี หญิง PHAWPUN THONGMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรภี มโนธรรม หญิง SURAPHI MANOTHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิมาลา ศรีสมเดช หญิง WIMALA SRISOMDACH ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปัทมา เกตุหลิม หญิง PATAMA GATELIM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุรัตน์ คำหอมรื่น ชาย SURAT KUMHOMRUEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี โกษะ หญิง AUNCHALEE GOSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธญาณ์ ใจซื่อ หญิง Sutthaya Jaisue ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราพร บุญครอง หญิง Jiraphorn Boonkrong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุรียา ศร๊พูล หญิง sureeya sreepool ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สมจิตร ปรีทอง หญิง Somjit Preethong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ โกพัฒน์ตา หญิง Walailak Kopatta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย กฤษฎา นิลจักร์ ชาย Krissada Niljak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสวรรณ ศรีราคำ หญิง NapassWAN sRIRAKHAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ เกิดสมนึก ชาย Kittipong Koedsomnuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาลีลักษณ์ ปิ่นกระจัน หญิง Maleeluk Pinkrajan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงค์นภัทร ชาวบ้านคอย หญิง Nongnapat Chawbankoy ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ดรุณี เปลื้องทุกข์ หญิง Darunee Plueangthuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันพร ปิ่นแก้ว หญิง Wanporn Pinkaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร ทองน้อย หญิง ๊U-maporn Thongnoi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ หมดจด หญิง Siriwan Modjod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.63
ภาษาอังกฤษ 34.94
คณิตศาสตร์ 61.25
วิทยาศาสตร์ 47.20
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.96
ภาษาอังกฤษ 31.89
คณิตศาสตร์ 61.46
วิทยาศาสตร์ 50.60
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.22
ภาษาอังกฤษ 35.11
คณิตศาสตร์ 52.66
วิทยาศาสตร์ 47.42
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.70
ภาษาอังกฤษ 39.41
คณิตศาสตร์ 58.62
วิทยาศาสตร์ 47.18
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.86
ภาษาอังกฤษ 30.61
คณิตศาสตร์ 44.78
วิทยาศาสตร์ 42.80

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 45,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 750,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 1,108,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 34,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 2,548,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 420,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 6 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 524,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,483,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 6,455,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 15 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 252,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 16
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 924,988.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 28 เมตร
ยาว 36 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 664,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2508
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 19
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 34,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดไผ่โรงวัว
ลำดับที่ 21
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดไผ่โรงวัว

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดไผ่โรงวัว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด