ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630316

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020059

รหัส SMIS 8 หลัก

102

จำนวนนักเรียน

1072630316

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 2 9 1
อนุบาล 2 5 10 15 1
รวม อนุบาล 12 12 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 44 34 78 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 56 46 102 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ ภูถาวร ชาย Sarayuth Phuthaworn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุพรรณ จันภักดี หญิง SUPHAN JUNPUGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปทิตตา ธัญญเจริญ หญิง PATITTA TANYAJAROEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จินดา ประชุมพันธุ์ หญิง JINDA PRACHUMPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มณีรัตน์ ม่วงพรวน หญิง MANEERUT MUNGPRUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณนิษา กาบแก้ว หญิง Wannisa Kapkaeo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุชัชชล ฟักเจริญ หญิง Suchatchon Fakjaroen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมหมาย รังมุณี ชาย Sommai Rangmunee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิธิพร คุ้มทรัพย์ หญิง Nithiphon Khumsap ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นุชนารถ ธรรมสนธิเจริญ หญิง Nutchanat Thammasonthijaroen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 57.60
ภาษาอังกฤษ 47.25
คณิตศาสตร์ 66.50
วิทยาศาสตร์ 53.20
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 67.89
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.28
ภาษาอังกฤษ 39.72
คณิตศาสตร์ 60.56
วิทยาศาสตร์ 50.72
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.18
ภาษาอังกฤษ 30.23
คณิตศาสตร์ 46.36
วิทยาศาสตร์ 46.05
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.27
ภาษาอังกฤษ 40.42
คณิตศาสตร์ 54.17
วิทยาศาสตร์ 41.38
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.82
ภาษาอังกฤษ 26.07
คณิตศาสตร์ 39.29
วิทยาศาสตร์ 45.14

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านไผ่ตาโม้
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 179,840.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 26 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านไผ่ตาโม้
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 11 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านไผ่ตาโม้
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไผ่ตาโม้
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านไผ่ตาโม้
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 1,839,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านไผ่ตาโม้
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 11 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านไผ่ตาโม้
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 88,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านไผ่ตาโม้
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,920,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านไผ่ตาโม้
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านไผ่ตาโม้
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านไผ่ตาโม้
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านไผ่ตาโม้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านไผ่ตาโม้

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด