ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630314

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020058

รหัส SMIS 8 หลัก

182

จำนวนนักเรียน

1072630314

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 9 19 1
อนุบาล 2 12 10 22 1
รวม อนุบาล 22 19 41 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 11 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 5 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 9 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 7 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 18 30 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 82 59 141 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 104 78 182 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดท่าข้าม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นิรันดร ชนะวงศ์ ชาย Nirundorn Chanarong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิติภา บุตรโท หญิง Jitipa Butto ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พิทยาภรณ์ เติมกล้า หญิง pitthayaporn theamkla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐฐาพร ปิ่นแก้ว หญิง NATTAPORN PINKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา เดชบุรัมย์ หญิง SUCHADA DADBURUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศศินันท์ เขียนบัณฑิตย์ หญิง SASINAN KHIANBANTHIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัทธ์ศิริ ขำดี หญิง PATSIRI KHUMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำเนา ธนากูล ชาย Sumnoa Tanaklun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วีรินทร์ ภู่หิรัญ หญิง veerin phuhirun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชำนาญ ช้างป่าดี ชาย ckamnan changpadi ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่มดี หญิง Waraporrn Srijaemdi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญญาฤทธื์ สุนทรวิภาต ชาย Bunyalit Sunthonwiphat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.77
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.18
ภาษาอังกฤษ 33.41
คณิตศาสตร์ 35.45
วิทยาศาสตร์ 45.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.01
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.91
ภาษาอังกฤษ 36.47
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 46.29
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.38
ภาษาอังกฤษ 40.39
คณิตศาสตร์ 37.63
วิทยาศาสตร์ 41.61
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.35
ภาษาอังกฤษ 42.05
คณิตศาสตร์ 40.45
วิทยาศาสตร์ 45.52
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.41
ภาษาอังกฤษ 30.98
คณิตศาสตร์ 26.09
วิทยาศาสตร์ 29.66

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดท่าข้าม
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าข้าม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 227,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าข้าม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.204/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าข้าม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าข้าม
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าข้าม
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าข้าม
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 1,007,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่าข้าม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าข้าม
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าข้าม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าข้าม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,037,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 360 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่าข้าม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่าข้าม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด