ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630315

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020057

รหัส SMIS 8 หลัก

115

จำนวนนักเรียน

1072630315

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 7 5 12 1
อนุบาล 1 7 7 14 1
อนุบาล 2 5 8 13 1
รวม อนุบาล 19 20 39 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 46 30 76 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 65 50 115 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ณัฐ น้อยอุทัย ชาย NUT NOYUTHAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ประนอม ใจยั่งยืน หญิง PRANOM JAIYUNGYUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติยา รัตนายน หญิง Thitiya Rattanayon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ เสนาะนิติ หญิง Thidarat Sanorniti ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุชนมณิก ศรีดอกไม้ ชาย Suchonmanik Sridokmai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชำเลือง กลิ่นลำดวน หญิง SHAMLUANG KLINLUMDUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งนภา แก้วสระแสน หญิง Rungnapa Kaewsasan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาศ รูปสมดี หญิง Benjamas Rupsomdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี จันทวาส ชาย Montree Janthawat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มานพ สุภาบุตรี ชาย manop supabudtree นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วงศพัทธ์ วาฮับ หญิง wongsapat wahub ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 59.43
ภาษาอังกฤษ 62.86
คณิตศาสตร์ 62.14
วิทยาศาสตร์ 60.07
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.75
ภาษาอังกฤษ 46.50
คณิตศาสตร์ 62.00
วิทยาศาสตร์ 52.85
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.54
ภาษาอังกฤษ 57.08
คณิตศาสตร์ 60.00
วิทยาศาสตร์ 50.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 70.13
ภาษาอังกฤษ 48.57
คณิตศาสตร์ 62.86
วิทยาศาสตร์ 53.00
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.50
ภาษาอังกฤษ 53.21
คณิตศาสตร์ 45.71
วิทยาศาสตร์ 50.64

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดไชยนาราษฎร์
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 17 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไชยนาราษฎร์
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2484
งบประมาณ 3,739.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 27 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดไชยนาราษฎร์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไชยนาราษฎร์
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 6,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดไชยนาราษฎร์
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 332,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดไชยนาราษฎร์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดไชยนาราษฎร์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด