ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630313

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020056

รหัส SMIS 8 หลัก

98

จำนวนนักเรียน

1072630313

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 2 6 1
อนุบาล 2 4 6 10 1
รวม อนุบาล 8 8 16 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 9 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 43 39 82 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 51 47 98 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสองพี่น้อง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สราวุธ ใจยั่งยืน ชาย SARAWUT JAIYUNGYUEN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รัชพล ไวสาริกรรม ชาย Ratchapol Waisarikam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ณัฐวุฒิ นันทะไสย ชาย Nuttavut Nuntasai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร เจนกิจเจริญชัย หญิง WILAIPORN JANKITCHAREAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พเยาว์ วงศ์กล่อม หญิง PAYAO WONGKLOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บังอร ศรีสวัสดิ์ หญิง BUNGORN SRISAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนทรา ขาวจันทร์แย้ม หญิง SUNTARA KHAWCHUNYAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปนัดดา ศุภวรรณรักษ์ หญิง PANADDA SUPAVANARUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ระวิวรรณ สดประเสริฐ หญิง RAWIWAN SODPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พสุญาณีย์ เทศทอง หญิง Phasuyani Thesthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันชิต กาญจนสุธา ชาย Wanchit Kranchanasutha นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง สิริพร กันยายน หญิง Siriporn kanyayun เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชัย เสาร์แสง ชาย Apichai saowsang ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.59
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.00
ภาษาอังกฤษ 44.91
คณิตศาสตร์ 49.07
วิทยาศาสตร์ 39.46
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.04
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.38
ภาษาอังกฤษ 31.69
คณิตศาสตร์ 40.59
วิทยาศาสตร์ 40.75
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.97
ภาษาอังกฤษ 35.54
คณิตศาสตร์ 39.57
วิทยาศาสตร์ 39.78
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.47
ภาษาอังกฤษ 30.68
คณิตศาสตร์ 31.59
วิทยาศาสตร์ 33.98
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.88
ภาษาอังกฤษ 30.26
คณิตศาสตร์ 30.53
วิทยาศาสตร์ 42.17

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 187,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2506
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.204/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 1,231,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สองพี่น้อง
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2501
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สองพี่น้อง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สองพี่น้อง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด