ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630325

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020053

รหัส SMIS 8 หลัก

43

จำนวนนักเรียน

1072630325

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 2 5 1
อนุบาล 1 4 0 4 1
อนุบาล 2 1 5 6 1
รวม อนุบาล 8 7 15 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 4 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 15 13 28 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 23 20 43 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมมาตร กลิ่นเกษร ชาย SOMMARD KLINKASORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปริยากร โชคกิตติวรากูล หญิง Pariyakorn Chokkittiwarakoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยชนก ชาวปลายนา หญิง Hataichanok Chaowplayna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ เย็นทรวง ชาย Natthawut Yensuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นเรศ ธรรมถีติ ชาย Nares Thumthiti นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ธิดารัตน์ ธรรมถีติ หญิง Tidarat Thumthiti ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร ภิญญภาค หญิง Jiraporn Pinyapak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.67
ภาษาอังกฤษ 55.00
คณิตศาสตร์ 38.33
วิทยาศาสตร์ 49.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.60
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.50
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 37.80
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.23
ภาษาอังกฤษ 28.57
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 34.36
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.41
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 31.25
วิทยาศาสตร์ 39.69
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.50
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 31.25

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 173,785.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 14 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 828,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 11 เมตร
ยาว 22 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.302/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ใช้ประโยชน์อย่างอื่น
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 243 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 10
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 233,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.204/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 13
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 90 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 48 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 15
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 14 เมตร
ยาว 70 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 236,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่บำรุงธรรม
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดใหม่บำรุงธรรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดใหม่บำรุงธรรม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด