ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630317

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020052

รหัส SMIS 8 หลัก

39

จำนวนนักเรียน

1072630317

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 3 5 1
อนุบาล 2 1 3 4 1
รวม อนุบาล 3 6 9 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 3 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 1 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 14 16 30 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 17 22 39 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ ชาย PRADIT KOMUTTIYANON ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เฉลิมเกียรติ ศรีสว่าง ชาย CHALEMKIAT SRISAWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศุภัชญา แสงจันทร์งาม หญิง SUPATCHAYA SANGJANNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารุณี ขำดี หญิง WARUNEE KHUMDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิญญดา ทรงสิทธิ์ หญิง Phinyada Songsit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำพร นิลดี ชาย Amporn neendee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พิไลวรรณ กังวานทวีทรัพย์ หญิง Pilaiwan Kumgwantaveesup ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.44
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 56.00
ภาษาอังกฤษ 39.06
คณิตศาสตร์ 36.25
วิทยาศาสตร์ 43.06
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.42
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.47
ภาษาอังกฤษ 30.47
คณิตศาสตร์ 34.69
วิทยาศาสตร์ 36.22
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.14
ภาษาอังกฤษ 29.72
คณิตศาสตร์ 37.78
วิทยาศาสตร์ 36.44
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.39
ภาษาอังกฤษ 34.72
คณิตศาสตร์ 48.89
วิทยาศาสตร์ 45.06
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.63
ภาษาอังกฤษ 30.63
คณิตศาสตร์ 36.25
วิทยาศาสตร์ 36.31

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโคก 7 ลูก
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคก 7 ลูก
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคก 7 ลูก
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 90 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคก 7 ลูก
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโคก 7 ลูก
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 90 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคก 7 ลูก
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโคก 7 ลูก
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 297 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคก 7 ลูก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคก 7 ลูก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด