ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630318

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020051

รหัส SMIS 8 หลัก

42

จำนวนนักเรียน

1072630318

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 1 0 1 1
อนุบาล 1 4 2 6 1
อนุบาล 2 2 0 2 1
รวม อนุบาล 7 2 9 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 2 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 17 16 33 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 24 18 42 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสำเภาทอง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง อรุณี ม่วงพรวน หญิง ARUNEE MONGPROUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อมร กิ่งมณี ชาย AMORN KINGMANEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สาวิตรี ม่วงพรวน หญิง Sawitree moungproun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุรสิทธิ์ เจริญหุน ชาย SURASIT CHAROENHUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุดม ศรีสวัสดิ์ ชาย Audom Sresawat ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วาสนา จันทร์พวง หญิง Wassana Janpuang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา โสจันทึก ชาย ํYuttana SoJanTuek เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐฐา คำหอมกุล หญิง nattha comhomkul ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.39
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.89
ภาษาอังกฤษ 35.83
คณิตศาสตร์ 32.78
วิทยาศาสตร์ 46.72
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.94
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.78
ภาษาอังกฤษ 33.89
คณิตศาสตร์ 41.67
วิทยาศาสตร์ 42.56
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.46
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 34.17
วิทยาศาสตร์ 35.33
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.25
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 31.10
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.69
ภาษาอังกฤษ 38.06
คณิตศาสตร์ 37.78
วิทยาศาสตร์ 38.89

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสำเภาทอง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสำเภาทอง
ลำดับที่ 2
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 999,986.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสำเภาทอง
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 15 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสำเภาทอง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสำเภาทอง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 460,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 264 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสำเภาทอง
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 822,247.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสำเภาทอง
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 11 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสำเภาทอง
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสำเภาทอง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.204/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 435,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสำเภาทอง
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสำเภาทอง
ลำดับที่ 11
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ พ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสำเภาทอง
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสำเภาทอง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสำเภาทอง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด