ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630320

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020050

รหัส SMIS 8 หลัก

186

จำนวนนักเรียน

1072630320

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 14 11 25 1
อนุบาล 2 4 19 23 1
รวม อนุบาล 18 30 48 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 8 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 10 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 13 31 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 79 59 138 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 97 89 186 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบางสาม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธงชัย หลิมทิพย์ ชาย TONGCHAI LIMTIP ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นางสาว นันท์นภัส บัวมี หญิง ืNannaphat BUAMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีเพชร หญิง Saowalak Sriphet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารมณ์ หลิมทิพย์ หญิง Arom Limthip ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งอรุณ เรือนทองดี หญิง RUNGARUN REUNTHONGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศรีสุดา คงชาตรี หญิง SRISUDA KONGCHATREE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนีกร วรรณดี หญิง Rutchaneekorn Wandee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรานอม หอมจันทร์ หญิง Pranom Homchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิมล กัญญาคำ หญิง Wimol Kanyakum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.20
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 43.75
วิทยาศาสตร์ 44.55
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.93
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.79
ภาษาอังกฤษ 25.92
คณิตศาสตร์ 34.74
วิทยาศาสตร์ 45.42
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.93
ภาษาอังกฤษ 27.25
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 39.30
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.52
ภาษาอังกฤษ 31.96
คณิตศาสตร์ 31.96
วิทยาศาสตร์ 39.63
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.62
ภาษาอังกฤษ 26.32
คณิตศาสตร์ 29.41
วิทยาศาสตร์ 34.13

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 780,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 460,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 5
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 25 เมตร
ยาว 350 เมตร
ลึก 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.204/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 52 เมตร
ยาว 93 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 21 เมตร
ยาว 38 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางสาม
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 860,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบางสาม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบางสาม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด