ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630300

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020049

รหัส SMIS 8 หลัก

227

จำนวนนักเรียน

1072630300

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 7 16 1
อนุบาล 2 17 9 26 1
รวม อนุบาล 26 16 42 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 22 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 16 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 16 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 11 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 14 26 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 95 90 185 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 121 106 227 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองพันเทา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ณฐดล โกมลสิงห์ ชาย NATHADOL KOMONSING ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กมลวรรณ สุขเกษม หญิง KHWANJAI KAMOLWUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กิตติยา แก้วสระแสน หญิง Kittiya Kaewsrasaen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชาคร บุญส่งดี ชาย CHAKORN BUNSONGDEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวพัชร โพธิ์ปิ่น หญิง SUWAPHAT PHOPIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาลัย ล้ำเลิศ หญิง MALAI LUMLERT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จินตนา มาลาพงษ์ หญิง Chintana Malaphong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุชาวลี บุญช่วย หญิง Suchawalee Boonchuay ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุธีรา รอดชื่น หญิง Suteera Rawdchouen ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนิสา เศรณีพงศ์ หญิง Sunisa Seraneepong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิรา ชาวบ้านกร่าง หญิง CHONTHIRA CHAOBANKRANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุภาวดี มาลาพงษ์ หญิง SUPHAWADEE MALAPHONG ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี อร่ามศรี หญิง Ratree Aramsee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย บุญมา ศรีบัวสด ชาย Bunma Sribuasod นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ธนากร ซงอ้วน ชาย THANAKON SONGOUAN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.71
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.46
ภาษาอังกฤษ 28.79
คณิตศาสตร์ 32.71
วิทยาศาสตร์ 36.87
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.80
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.09
ภาษาอังกฤษ 24.14
คณิตศาสตร์ 29.38
วิทยาศาสตร์ 33.42
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.62
ภาษาอังกฤษ 27.92
คณิตศาสตร์ 41.94
วิทยาศาสตร์ 40.14
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.38
ภาษาอังกฤษ 35.97
คณิตศาสตร์ 38.61
วิทยาศาสตร์ 41.72
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.30
ภาษาอังกฤษ 27.73
คณิตศาสตร์ 29.32
วิทยาศาสตร์ 31.48

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 66,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 1,385,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 11 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 15 เมตร
ยาว 29 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 139 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 377,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 14
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 2,051,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 890,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 34 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 17,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองพันเทา
ลำดับที่ 20
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 3 เมตร
ยาว 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองพันเทา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองพันเทา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด