ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630299

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020048

รหัส SMIS 8 หลัก

103

จำนวนนักเรียน

1072630299

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 4 14 1
อนุบาล 2 5 12 17 1
รวม อนุบาล 15 16 31 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 9 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 33 39 72 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 48 55 103 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดเวฬุวัน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง รดาพัชร ไทยทวี หญิง RADAPAT THAITAVEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย คมสัน เกตุมอญ ชาย KOMSAN KETMON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไพ ข่วงชัย หญิง PAI CHUNGCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา สุนทโรจน์ หญิง SARANYA SONTHAROD ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิภาพร แก่นจันทร์ หญิง WIPAPORN GANJAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เนตรนภา เขียวหวาน หญิง NATNAPA KHIAHWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร มูลละออง หญิง KANOKPORN MOONLAOONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขวัญชัย ศรีเพียงจันทร์ ชาย Khwanchai Sripeangchan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทวีศักดิ์ ผิวทองอ่อน ชาย TAWEESAK PEWTONG-ON นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.23
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.69
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 51.15
วิทยาศาสตร์ 42.92
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.42
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.25
ภาษาอังกฤษ 26.67
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 31.92
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.19
ภาษาอังกฤษ 25.28
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 31.61
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.96
ภาษาอังกฤษ 23.33
คณิตศาสตร์ 38.33
วิทยาศาสตร์ 30.58
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.27
ภาษาอังกฤษ 27.29
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 31.96

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 580,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 174 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 11 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 24,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 550,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 185,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 111 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 16 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 1,040,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 11
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 170 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเวฬุวัน
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 10,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเวฬุวัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเวฬุวัน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด