ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630298

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020047

รหัส SMIS 8 หลัก

288

จำนวนนักเรียน

1072630298

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 10 6 16 1
อนุบาล 1 10 15 25 1
อนุบาล 2 10 14 24 1
รวม อนุบาล 30 35 65 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 10 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 8 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 12 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 13 29 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 83 65 148 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 11 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 18 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 7 23 1
รวมทั้งหมด 39 36 75 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 152 136 288 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดทับกระดาน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุทธิบัญชา มหาเมฆ ชาย sutthibuncha mahamek ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เมวิกรณ์ ผิวพิมพ์นภา หญิง Mevikorn Piwpimnapa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จัตตุพล ดลศรี ชาย Jattupon Donsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล หอมเนียม หญิง Narumon Homniem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงนภา เกียรติเมธี หญิง Doungnapa Kiatmethee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธนันภร อิ่มอยู่ หญิง tananporn imou ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ กะโห้แก้ว หญิง PATCHARIN KOHOKGEAW ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุมาลี อนันตสุข หญิง SUMALEE ANANTASUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ภักดี ชาย PREECHA PUKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เอมอร ภักดี หญิง AMORN PUKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มีชัย นาคชัยยะ ชาย MEECHAI NAKCHAIYA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุวีณา แก้วกระจ่าง หญิง SUWEENA KAEWKRAJANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปาริชาติ ใจตรง หญิง parichad jaitrong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุศรินทร์ โพธิ์ทอง หญิง Busarin Phothong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อิสสริยา ภมรพล หญิง Itsariya phamornphon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ตรีเนตร ราชวงศ์ ชาย Treenad Ratchawong ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ ใจโต หญิง Amonrut Jaito ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์พรรณ สุขสุวรรณ หญิง PIMPHAN SUKSUWAN ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารีรัตน์ ผิวเกลี้ยง หญิง NARIRAT PHIOKLIANG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.39
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.83
ภาษาอังกฤษ 35.11
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 37.07
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.89
ภาษาอังกฤษ 27.68
คณิตศาสตร์ 31.43
วิทยาศาสตร์ 32.98
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.52
ภาษาอังกฤษ 30.74
คณิตศาสตร์ 25.29
วิทยาศาสตร์ 35.44
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.85
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 31.25
วิทยาศาสตร์ 33.33
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.63
ภาษาอังกฤษ 27.08
คณิตศาสตร์ 25.21
วิทยาศาสตร์ 29.35

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.43
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.05
ภาษาอังกฤษ 26.76
คณิตศาสตร์ 23.16
วิทยาศาสตร์ 32.67
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.70
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 21.33
วิทยาศาสตร์ 27.48
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.08
ภาษาอังกฤษ 24.92
คณิตศาสตร์ 19.00
วิทยาศาสตร์ 31.08
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.50
ภาษาอังกฤษ 29.33
คณิตศาสตร์ 19.78
วิทยาศาสตร์ 31.53

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 2,376,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 450 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 4
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 24 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 4,031,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 450 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 28 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1,050,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 824,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 62 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 017 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 365,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 14 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 930 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 16
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทับกระดาน
ลำดับที่ 18
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดทับกระดาน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดทับกระดาน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด