ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630297

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020046

รหัส SMIS 8 หลัก

146

จำนวนนักเรียน

1072630297

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 8 16 1
อนุบาล 2 8 8 16 1
รวม อนุบาล 16 16 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 9 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 68 46 114 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 84 62 146 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหัวกลับ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อนุศักดิ์ พวงธรรม ชาย Anusak poungtham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิดาภา เทพา หญิง Jidapa Tapa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี ศรีบรรเทา หญิง SOMRUDEE SREEBANTAO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา เกิดพงษ์ หญิง PHANNIPHA KOEDPHONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา สุวรรณสาร หญิง Suchada Suwannasan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี ลาภอินทรี หญิง Supawadee lapinsee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ลือชัย หอมสุวรรณ ชาย Lhechai Homsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรทิพย์ แน่นพรมราช หญิง Porntip Nacnpomrart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิรดา พินิจบรรจง หญิง Pirada Pinitbanjung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุดมพร ใยบุญมี หญิง Udomporn Yaibunmee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชามญชุ์ พรมมา หญิง phichamon POMMA ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิรานุต เกิดฤทธิ์ หญิง Chiranut Koedrit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา เหลืองรัตน์วัฒนะ หญิง SUPATTRA LUEANGRATWATTHANA ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.34
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.00
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 29.06
วิทยาศาสตร์ 33.41
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.43
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.50
ภาษาอังกฤษ 25.68
คณิตศาสตร์ 37.27
วิทยาศาสตร์ 35.27
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.28
ภาษาอังกฤษ 24.61
คณิตศาสตร์ 23.95
วิทยาศาสตร์ 34.58
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.21
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 25.36
วิทยาศาสตร์ 33.21
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.50
ภาษาอังกฤษ 24.38
คณิตศาสตร์ 24.06
วิทยาศาสตร์ 35.81

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหัวกลับ
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหัวกลับ
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหัวกลับ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหัวกลับ
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหัวกลับ
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหัวกลับ
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหัวกลับ
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหัวกลับ
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหัวกลับ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหัวกลับ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหัวกลับ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด