ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630304

รหัส Obec 6 หลัก

27

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020045

รหัส SMIS 8 หลัก

368

จำนวนนักเรียน

1072630304

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 19 30 1
อนุบาล 2 17 12 29 1
รวม อนุบาล 28 31 59 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 17 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 14 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 17 44 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 27 15 42 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 16 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 10 32 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 124 89 213 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 17 35 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 15 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 12 29 1
รวมทั้งหมด 52 44 96 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 204 164 368 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดอนตำลึง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว กุุสุมารี คชพงษ์ หญิง Kusumaree Kotchapong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทินกร หอมกุล ชาย TINNAKON HOMKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมบงกช โทรจุฬานนท์ หญิง Pimbongkoch Trojuranon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัณณิตา เรืองขจร หญิง Wannita Ruangkhajorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญรัตน์ นุชกำบัง หญิง ANYARAT NUCHKAMBANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ กมลสัจจะ หญิง Patcharaporn Kamolsajja ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อนุชิต กสิรักษ์ ชาย Anuchit Kasirak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แก้วใจ ตะภาพแก้ว หญิง Kaewjai Tapapkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายใจ รัตนาชาตรี หญิง SAYJAI RATTANACHATREE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร ตันกสิกิจ หญิง SUPAPORN TANKASIKIT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนันท์ ศรีเมือง หญิง SUNAN SRIMUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชูชาติ ก้อนทองคำ ชาย CHUCHAT KONTHONGKAM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา คงคาหลวง หญิง THITIMA KONGKALUANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กนกอร นิยมญาติ หญิง KANOKON NIYOMYAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา เจนศิริวงษ์ หญิง SUKANYA JANESIRIWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทัชพร ศรีทอง หญิง NUNTADCHAPRON SRITHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงนภา โตทัพ หญิง DUANGNAPA TOTUP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปุณิกา ยอดเพชร หญิง PUNIKA YODPECH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกศสุดา ชัยชมภู หญิง Ketsuda chaichompoo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี ใจโต หญิง PATCHREE JAITO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิชชาพร โฉมศรี หญิง Pitchaporn Chomsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาวรรณ ปั้นทองสุข หญิง Napawan Panthongsuk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศักดิ์ชัย ใจโต ชาย SAKCHAI JAITO ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ประเสริฐ อร่ามศรี ชาย PRASEART ARAMSRI ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ ใจตรง หญิง Tippawan Jaitong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุธาภรณ์ เรืองรุ่งทรัพย์ หญิง SUTAPRON REONGRINGSUP ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย กิจติศักดิ์ จักขุจันทร์ ชาย Kittisak Chakkhuchan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.94
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.73
ภาษาอังกฤษ 26.78
คณิตศาสตร์ 33.22
วิทยาศาสตร์ 39.19
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.74
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.63
ภาษาอังกฤษ 24.63
คณิตศาสตร์ 28.70
วิทยาศาสตร์ 37.22
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.17
ภาษาอังกฤษ 28.60
คณิตศาสตร์ 35.40
วิทยาศาสตร์ 34.74
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.73
ภาษาอังกฤษ 29.91
คณิตศาสตร์ 31.11
วิทยาศาสตร์ 36.63
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.42
ภาษาอังกฤษ 30.74
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 32.53

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.45
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.82
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 24.25
วิทยาศาสตร์ 31.23
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.37
ภาษาอังกฤษ 27.05
คณิตศาสตร์ 24.42
วิทยาศาสตร์ 30.74
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.03
ภาษาอังกฤษ 25.41
คณิตศาสตร์ 27.35
วิทยาศาสตร์ 33.35
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.64
ภาษาอังกฤษ 27.68
คณิตศาสตร์ 22.24
วิทยาศาสตร์ 26.44

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,514,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 2,413,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 38,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 495,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2508
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนตำลึง
ลำดับที่ 18
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนตำลึง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนตำลึง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด