ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630302

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020043

รหัส SMIS 8 หลัก

90

จำนวนนักเรียน

1072630302

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 7 8 15 1
อนุบาล 1 3 1 4 1
อนุบาล 2 6 5 11 1
รวม อนุบาล 16 14 30 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 3 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 3 7 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 38 22 60 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 54 36 90 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองเฝ้า

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อภิชาติ เหมฬา ชาย Apichat Hemmala ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไพลิน ญาติคำ หญิง PAILIN YATKHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ลี้ตระกูล หญิง YASSANA LITRAKUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพา ปรีมาท หญิง YUPA PREEMART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา น้ำใจสุข ชาย PANYA NAMJAISUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยศดนัย อาจวิชัย ชาย YOTDANAI ARCHWICHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา เลขยัน หญิง Chanthima Lekyan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริญญา ศรีสวัสดิ์ หญิง Sirinya Srisawat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ แต้มบุญนาค หญิง Orawan Tamboonnak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน หญิง Ratchadaporn Chaiseeon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.80
ภาษาอังกฤษ 31.75
คณิตศาสตร์ 28.25
วิทยาศาสตร์ 33.10
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.44
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.13
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 21.88
วิทยาศาสตร์ 27.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.00
ภาษาอังกฤษ 25.71
คณิตศาสตร์ 24.29
วิทยาศาสตร์ 31.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.69
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 21.25
วิทยาศาสตร์ 34.69
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.50
ภาษาอังกฤษ 25.28
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 31.22

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 118 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 14
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 15
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 16
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองเฝ้า
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองเฝ้า

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองเฝ้า

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด