ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630301

รหัส Obec 6 หลัก

22

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020042

รหัส SMIS 8 หลัก

279

จำนวนนักเรียน

1072630301

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 7 18 1
อนุบาล 2 10 7 17 1
รวม อนุบาล 21 14 35 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 16 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 14 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 13 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 8 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 9 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 75 71 146 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 23 41 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 12 31 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 10 26 1
รวมทั้งหมด 53 45 98 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 149 130 279 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหัววัง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว สุภาวดี มิสุนา หญิง SUPAUADEE MISUNA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ไพรินทร์ บุญเกิด หญิง PAIRIN BOONKIRD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจมาศ เอี่ยมภูมิ หญิง BENCHAMAD EIAMPOOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ หญิง RACHANEEWAN PUANGWARIN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธมลชนก แก้วเรือง หญิง THAMONCHANOK KAEWRUENG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุริยันต์ แจ้งสว่างศรี ชาย SURIYUN JANGSWUNGSIE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณี สำเนียงงาม หญิง PHUNNEE SUMNENGNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รินณา แจ้งสว่างศรี หญิง RINNA JANGSWUNGSIE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยรรยงค์ สำเนียงงาม ชาย YUNYONG SUMNENGNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบ็ญจะ พวงบุปผา หญิง BENJA PHUANGBUBPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุชารัตน์ ล้อมมหาดไทย หญิง SUCHARAT LOMMAHATTHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ กัณศิริ หญิง KANNIKA KANSIRI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชรี ลูกอินทร์ หญิง PATCHAREE LOOKIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิวา ระวังไพร หญิง RUNGTHIWA RAWANGPHRAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัช จิตต์ใจดี ชาย THAWAT JITJAIDEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กาญจนา สดบัวงาม หญิง Kanjana Sodbuengame ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นางสาวกานต์รุจิสา ภากรคุณากร หญิง Kanrujisa Pakornkunakorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุพงศ์ เดชมงคลเจริญ ชาย ANUPONG DECHMONGKONJARUEN ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย สร้อยสน ชาย SURACHAI SOISON นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย จักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์ ชาย JAKRAPONG KLOMRIT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา เสนาพิทักษ์ หญิง Kanjana Sanpituk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นางสาวเกษรา ใจอดทน หญิง Miss.Gedsara Chaiotthon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.71
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.03
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 42.07
วิทยาศาสตร์ 37.53
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.65
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.75
ภาษาอังกฤษ 28.24
คณิตศาสตร์ 28.38
วิทยาศาสตร์ 34.94
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.40
ภาษาอังกฤษ 32.67
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 38.41
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.11
ภาษาอังกฤษ 35.25
คณิตศาสตร์ 39.67
วิทยาศาสตร์ 35.78
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.36
ภาษาอังกฤษ 26.06
คณิตศาสตร์ 25.61
วิทยาศาสตร์ 29.36

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.15
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.85
ภาษาอังกฤษ 25.23
คณิตศาสตร์ 19.23
วิทยาศาสตร์ 31.46
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.86
ภาษาอังกฤษ 29.71
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 31.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.00
ภาษาอังกฤษ 25.58
คณิตศาสตร์ 29.83
วิทยาศาสตร์ 39.25
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.04
ภาษาอังกฤษ 28.62
คณิตศาสตร์ 22.15
วิทยาศาสตร์ 28.54

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 4
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 260,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 2,207,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 14 เมตร
ยาว 28 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 970,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 30 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 18 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 90 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,743,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 17
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 18
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 19
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัววัง
ลำดับที่ 20
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหัววัง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหัววัง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด