ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630323

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020041

รหัส SMIS 8 หลัก

108

จำนวนนักเรียน

1072630323

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 6 13 1
อนุบาล 2 11 4 15 1
รวม อนุบาล 18 10 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 6 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 43 37 80 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 61 47 108 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธงชัย ตันไชยยะ ชาย THONGCHAI TANCHAIYA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชัญญนิษฐ์ นิลประดิษฐ์ หญิง CHANYANIT NILPRADIT ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน ช่างกลึงดี หญิง YUPHIN CHANGKLUNGDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมศรี เกษตระกูล หญิง SOMSRI KESTRAKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มาลินี ศรีสุขา หญิง MALINEE SRISUKHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพา ธาตรีอุดม หญิง YUPA THATREEUDOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ แสงพรเลิศ หญิง Sureerat Sangpornlert ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาง ศุภิกา ชูสินธราดล หญิง SUPIGA CHOOSINTARADO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เจริญศรี ผิวบัวคำ หญิง CHAROENSRI PHEWBOUAKUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภัทรคุณ อินพลับ ชาย Phatarakun Inpap เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุทัยวรรณ ทวีโชคชาญชัย หญิง Uthaiwan Thaweechocchanchai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.80
ภาษาอังกฤษ 34.50
คณิตศาสตร์ 35.75
วิทยาศาสตร์ 41.73
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.06
ภาษาอังกฤษ 26.72
คณิตศาสตร์ 27.19
วิทยาศาสตร์ 33.78
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.48
ภาษาอังกฤษ 34.32
คณิตศาสตร์ 30.45
วิทยาศาสตร์ 40.41
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.88
ภาษาอังกฤษ 35.89
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 39.32
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.90
ภาษาอังกฤษ 35.19
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 33.13

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดใหม่นพรัตน์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 11 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่นพรัตน์
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 24 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่นพรัตน์
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่นพรัตน์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,620,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่นพรัตน์
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่นพรัตน์
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดใหม่นพรัตน์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดใหม่นพรัตน์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด